ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that is

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that is-, *that is*, that i
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that is very comical!โอ้ว่ามันตลกมาก! Pinocchio (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
That is a promise.นั่นคือสัญญา The Old Man and the Sea (1958)
Well, you didn't do so badly for something that is worthless.ก็ที่คุณไม่ได้ทำเพื่อไม่ก็ สำหรับสิ่งที่ไร้ค่า The Old Man and the Sea (1958)
But that is what I wish now.แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Jacksy? That is posterior, that is.นั่นคือหลังที่เป็น How I Won the War (1967)
That is it.นั่นแหละ. How I Won the War (1967)
- That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ ฉันต้องการการสู้รบ How I Won the War (1967)
That is the sort of man I am. Never fight battles when you're awake.ไม่เคยต่อสู้ในสงครามเมื่อคุณ ตื่น How I Won the War (1967)
That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ How I Won the War (1967)
That is the way, isn't it?นั่นคือวิธีการที่ไม่ได้หรือไม่ How I Won the War (1967)
-But that is appalling!เเต่นั่นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that isAlmost everything that is great has been done by youth.
that isAnd why do you think that is?
that isAnother thing that is required is a dictionary.
that isA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
that isAs I see it, that is the best way.
that isBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
that isBelieve it or not, that is true.
that isChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
that isDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
that isGo on with your story. That is so interesting!
that isGranting that you are honest, that is no proof of your innocence.
that isHappy is he that is happy in his children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวคือ[CONJ] that is to say, See also: in other words, that is, Syn. อีกนัยหนึ่ง, Example: ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวันออกได้รับตำแหน่งพระราชาคณะ กล่าวคือท่านต้องทำหน้าที่นี้ตลอด 4 ปีข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is (to say) ; namely ; i.e.   FR: c'est-à-dire ; à savoir ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why   FR: c'est pour cette raison
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well   FR: c'est-à-dire ; cela signifie
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is   FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
ก็...แหละ[X] (kø … lae) EN: that is ; well ; then ; as for ; as regards   
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ที่[pr.] (thī) EN: who is ; that is ; who are ; that are   FR: qui est ; qui sont
ตกว่า[adv.] (tokwā) EN: in short ; that is to say   
ต้มเค็ม [n.] (tom-khem) EN: meat or fish that is boiled with salt   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
也就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nämlichthat is to say [Add to Longdo]
Das dürfte wohl das Beste sein.That is probably the best thing. [Add to Longdo]
Das hängt damit zusammen, dass ...That is connected with ... [Add to Longdo]
Das ist doch zu arg.That is really too bad. [Add to Longdo]
Das ist alles nur Angeberei.That is nothing but hot air. [Add to Longdo]
Das ist ein wunder Punkt.That is a sore point. [Add to Longdo]
Das ist eine wunde Stelle bei ihm.That is a sore point with him. [Add to Longdo]
Das ist fehl am Platz.That is inappropriate. [Add to Longdo]
Das ist mit Sicherheit richtig.That is definitely right. [Add to Longdo]
Das ist sicher aus der Luft gegriffen.That is made up out of thin air. [Add to Longdo]
Das ist unser bestes Stück.That is our pride and joy. [Add to Longdo]
Das ist wohl nicht möglich.That is hardly possible. [Add to Longdo]
Das liegt daran, dass ...That is because ... [Add to Longdo]
Das steht unabänderlich fest.That is absolutely certain. [Add to Longdo]
Es liegt mir viel daran.That is important to me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
そうすると[, sousuruto] (exp) having done that; if that is done; if it is done in that way; (P) [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
そうなると[, sounaruto] (exp) if that is the case; if it becomes so; when it becomes so; (P) [Add to Longdo]
そうなんです[, sounandesu] (int) (col) yes; that is so [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is [Add to Longdo]
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top