ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-humorous-

HH Y UW1 M ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: humorous, *humorous*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humorous(adj) น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous(adj) เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก, ขบขัน, adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย, เปียกชื้น, Syn. funny

English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก, น่าขัน, น่าหัวเราะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humorousA humorous mistake.
humorousFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humorousHe began his lecture with a humorous anecdote.
humorousHe is of a humorous turn of mind.
humorousHis behavior at the party was so humorous that I could not help laughing.
humorousShe gave me a humorous account of her encounter with him.
humorousThe writer is very humorous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา(adj) humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำขัน[khamkhan] (adj) EN: humorous  FR: humoristique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUMOROUS HH Y UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorous (j) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humorous \Hu"mor*ous\, a. [Cf. L. humorosus, umorosus, moist.
   See {Humor}.]
   1. Moist; humid; watery. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All founts wells, all deeps humorous. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject to be governed by humor or caprice; irregular;
    capricious; whimsical. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Rough as a storm and humorous as the wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of humor; jocular; exciting laughter; playful; as, a
    humorous story or author; a humorous aspect.
 
   Syn: Jocose; facetious; witty; pleasant; merry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humorous
   adj 1: full of or characterized by humor; "humorous stories";
       "humorous cartoons"; "in a humorous vein" [syn:
       {humorous}, {humourous}] [ant: {humorless}, {humourless},
       {unhumorous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top