ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoot

HH UW1 T   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoot-, *hoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoot[VI] ทำเสียงร้องหวูด
hoot[N] เสียงร้องหวูดคล้ายเสียงนกเค้าแมว
hootch[SL] เหล้าแรง, Syn. hooch
hooter[SL] จมูก, Syn. nose
hooters[SL] หน้าอก, Syn. breasts
hoot off[PHRV] ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
hoot down[PHRV] ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
bamboo shoot n.หน่อไม้
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
bumbershootn. ร่ม
cahoots(คะฮูทซ') n. หุ้นส่วน,การร่วม
crapshooter(แครพ'ชูทเทอะ) n. คนเล่นเกม craps
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน,สาขา,แขนงหน่อ,เชื้อสายที่ห่างออกไป,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
overshoot(โอ'เวอะชูท) v. ยิงเลย,ยิงพลาด,ทำเลยเถิด,เทลงบน,บินเลย,ไปเลย n. ระดับหรือปริมาณที่เลยไป
parashootvt. ยิงทหารพลร่มของข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
hoot(vi) ร้องอย่างเหยียดหยาม,ร้องเหมือนนกเค้าแมว
hooter(n) แตรรถ,หวูดรถ
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก
shoot(vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
They ain't got nobody who gives a hoot in hell about 'em.และไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสนพวกเขา Of Mice and Men (1992)
That's what gives a hoot in hell about us.มีคนสนใจเรา Of Mice and Men (1992)
Do you think one of them damn rich Yankees... gives a hoot about Savannah or anybody in it ?คุณคิดหรือว่าไอ้พวกแยงกี้ที่ร่ำรวย... ...จะใส่ใจซาวันน่าห์กับชาวบ้าน The Legend of Bagger Vance (2000)
hoot her!ยิงหล่อนเลย! Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Well, I don't give a hoot about your daughter.งั้น ฉันก็ไม่สนเรื่องลูกสาวนายหรอก Keep This Party Going (2009)
I mean, I don't give a hoot about S.E.C. compliance.ฉันหมายถึง ฉันไม่ได้เย้ยหยัน\ปฏิบัติตามเกี่ยวกับS.E.C. Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I don't know what Arctic expedition you guys were on, but I thought it was a hoot and a half.ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณไปสำรวจอะไรที่ขัวโลกเหนือน้ะ แต่ฉันว่ามันสนุกสุดเหวี่ยง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Not that I give two hoots about finance.ไม่ใช่ฉันจะวี้ดว้ายพวกนายเรื่องฐานะหรอกนะ Dan de Fleurette (2009)
Oh, it is a hoot and a half.โอ มันสนุกมาก The Rhinitis Revelation (2011)
For God's sake, somebody please help Hoot here back up on his goddamn horse.แม่งเอ้ย ใครก็ได้ไปช่วยจับมันขึ้นหลังม้าที Django Unchained (2012)
It's been a hoot and a half, but it's boys night, and you weren't invited.มันก็น่าสนุกอยู่หรอกนะ แค่คืนนี้เป็นคืนของผู้ชาย และเราก็ไม่ได้เชิญเธอมาร่วม 1912 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hootThey hooted at his suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาป่า[V] hoot, See also: boo, Syn. โฮ่ฮา, โห่, Example: เขาทำท่าทางเปิ่นๆ ออกมาเพื่อนๆ จึงฮาป่ากันลั่น, Thai definition: ส่งเสียงดังพร้อมๆ กันแสดงความไม่พอใจ หรือเพื่อขับไล่
แตรรถยนต์[N] horn, See also: hooter, klaxon, Syn. แตร, Example: เขาเปิดไฟใหญ่และบีบแตรรถยนต์แทบตลอดทาง, Thai definition: เครื่องสำหรับบีบหรือกดให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณของรถยนต์
โห่[V] boo, See also: hoot, Syn. ร้อง, Example: ทุกคนโห่นักมวยคนนั้น, Thai definition: ทำเสียงเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: shot   FR: tir [m] ; shoot [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
แหกโค้ง[v. exp.] (haēk khōng) EN: overshoot a curve   
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: troubleshooting   
การถ่ายทำภาพยนตร์[n. exp.] (kān thāitham phāpphayon) EN: shooting ; filming   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOT HH UW1 T
HOOTS HH UW1 T S
HOOTED HH UW1 T IH0 D
HOOTEN HH UW1 T AH0 N
HOOTER HH UW1 T ER0
HOOTIE HH UW1 T IY0
HOOTON HH UW1 T AH0 N
HOOTERS HH UW1 T ER0 Z
HOOTMAN HH UW1 T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoot (v) hˈuːt (h uu1 t)
hoots (v) hˈuːts (h uu1 t s)
hooted (v) hˈuːtɪd (h uu1 t i d)
hooter (n) hˈuːtər (h uu1 t @ r)
hooters (n) hˈuːtəz (h uu1 t @ z)
hooting (v) hˈuːtɪŋ (h uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫嚣[jiào xiāo, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] hoot, #13,625 [Add to Longdo]
鸣叫[míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] hoot; animal call, #39,720 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきにょき[, nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
ぱいぱい;パイパイ[, paipai ; paipai] (n) (chn) (sl) boobs; female breasts; hooters [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
インシュート[, inshu-to] (n) inshoot [Add to Longdo]
エージシューター[, e-jishu-ta-] (n) age shooter [Add to Longdo]
エアシュート[, eashu-to] (n) air shoot [Add to Longdo]
オーバーシュート[, o-ba-shu-to] (n) {comp} overshoot [Add to Longdo]
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]
シューター[, shu-ta-] (n) (1) shooter; (2) chute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーシュート[おーばーしゅーと, o-ba-shu-to] overshoot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoot \Hoot\, v. t.
   To assail with contemptuous cries or shouts; to follow with
   derisive shouts.
   [1913 Webster]
 
      Partridge and his clan may hoot me for a cheat.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoot \Hoot\, n.
   1. A derisive cry or shout. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. The cry of an owl.
    [1913 Webster]
 
   3. A very funny event, person, or experience; as, watching
    Jack try to catch that greased pig was a hoot.
    [PJC]
 
   {Hoot owl} (Zool.), the barred owl ({Syrnium nebulosum}). See
    {Barred owl}.
 
   {not give a hoot} not care at all.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoot \Hoot\ (h[=oo]t), v. i. [imp. & p. p. {Hooted}; p. pr. &
   vb. n. {Hooting}.] [OE. hoten, houten, huten; cf. OSw. huta,
   Sw. huta ut to take one up sharply, fr. Sw. hut interj.,
   begone! cf. also W. hwt off! off with it! away! hoot!]
   1. To cry out or shout in contempt.
    [1913 Webster]
 
       Matrons and girls shall hoot at thee no more.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make the peculiar cry of an owl.
    [1913 Webster]
 
       The clamorous owl that nightly hoots. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoot
   n 1: a loud raucous cry (as of an owl)
   2: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]
   3: something of little value; "his promise is not worth a damn";
     "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn: {damn},
     {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks}, {tinker's
     damn}, {tinker's dam}]
   v 1: to utter a loud clamorous shout; "the toughs and blades of
      the city hoot and bang their drums, drink arak, play dice,
      and dance"
   2: utter the characteristic sound of owls

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top