ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hier

HH AY1 ER0   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hier-, *hier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hierarchy[N] การจัดระบบตามลำดับขั้น, See also: การจัดระบบตามลำดับชั้น
hieroglyphic[ADJ] เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
hiero-Pref. "ศักดิ์สิทธิ์"
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic,hierocratical adj.
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
hieroglyphic(ไฮเออระกลิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ,ซึ่งเข้าใจได้ยาก n. อักษรหรือสัญลักษณ์อียิปต์โบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hieralgiaอาการปวดกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้นบังคับบัญชา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น
เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

ตัวอย่าง

การแบ่งครั้งที่ 1 600 เทคโนโลยี

การแบ่งครั้งที่ 2 620 วิศวกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งครั้งที่ 3 621 ฟิสิกส์ประยุกต์

ทศนิยม 621.3 อิเล็กโทรแมกเนติกและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทศนิยม 621.38 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกและวิศวกรรมการสื่อสาร

ทศนิยม 621.381 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิก

ทศนิยม 621.3819 พัฒนาการเฉพาะด้าน

ทศนิยม 621.38195 คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า มีการแบ่งเนื้อหาจากหมวดใหญ่ คือ 620 ไปจนถึงเนื้อเรื่องย่อยที่เฉพาะเจาะจง จนถึงเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ รวม 8 ลำดับขั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hierJapanese companies emphasize hierarchy.
hierJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.
hierThe hierarchy of rank has long been fixed.
hierThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะสงฆ์[N] clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
แฟ้มข้อมูล[n.] (faēm khømūn) EN: file   FR: fichier [m]
ไฟล์[n.] (fāi) EN: file   FR: fichier [m]
เจ้าหน้าที่การเงิน[n. exp.] (jaonāthī kān ngoēn) EN: cashier   FR: caissier
แคชเชียร์[n.] (khaētchīa) EN: cashier   FR: caissier [m] ; caissière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIER    HH AY1 ER0
HIERS    HH IY1 R Z
HIERARCHY    HH AY1 ER0 AA2 R K IY0
HIERARCHY    HH AY1 R AA2 R K IY0
HIEROGLYPH    HH AY2 R OW0 G L IH1 F
HIERHOLZER    HH AY1 R HH OW0 L Z ER0
HIERARCHIES    HH AY1 R AA2 R K IY0 Z
HIEROGLYPHS    HH AY2 R OW0 G L IH1 F S
HIERARCHICAL    HH AY2 R AA1 R K AH0 K AH0 L
HIEROGLYPHIC    HH AY2 R OW0 G L IH1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hierarchy    (n) hˈaɪəraːkiː (h ai1 @ r aa k ii)
hierarchic    (j) hˌaɪərˈaːkɪk (h ai2 @ r aa1 k i k)
hieroglyph    (n) hˈaɪərəglɪf (h ai1 @ r @ g l i f)
hierarchies    (n) hˈaɪəraːkɪz (h ai1 @ r aa k i z)
hieroglyphs    (n) hˈaɪərəglɪfs (h ai1 @ r @ g l i f s)
hierarchical    (j) hˌaɪərˈaːkɪkl (h ai2 @ r aa1 k i k l)
hieroglyphic    (j) hˌaɪərəglˈɪfɪk (h ai2 @ r @ g l i1 f i k)
hieroglyphics    (n) hˌaɪərəglˈɪfɪks (h ai2 @ r @ g l i1 f i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy, #6,431 [Add to Longdo]
等级制度[děng jí zhì dù, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] hierarchy [Add to Longdo]
阶级式[jiē jí shì, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] hierarchical [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold

German-Thai: Longdo Dictionary
hierที่นี่, ตรงนี้ เช่น Er ist nicht mehr hier. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว
hierที่นี่, See also: da, dort
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hierarchie {f} | Hierarchien {pl}hierarchy | hierarchies [Add to Longdo]
Hieroglyphe {f} | Hieroglyphen {pl}hieroglyph | hieroglyphs; hieroglyphics [Add to Longdo]
hier; dahere [Add to Longdo]
hierherein [Add to Longdo]
hier herumhereabout [Add to Longdo]
hier herumhereabouts [Add to Longdo]
hier und dapassim [Add to Longdo]
hier und dort; zwischendurchhere and there [Add to Longdo]
hierarchischhierarchic [Add to Longdo]
hierarchischhierarchical [Add to Longdo]
hierarchisch {adv}hierarchically [Add to Longdo]
hierarchischer Aufbau; Baumstruktur {f}hierarchic structure [Add to Longdo]
hieraufhereunto [Add to Longdo]
hieraufhereupon [Add to Longdo]
hierausfrom it [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hier(adv) เมื่อวาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アッチェレランド;アチェレランド[, acchiererando ; achiererando] (n) accelerando [Add to Longdo]
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei [Add to Longdo]
エシェリヒア;エシェリキア[, eshierihia ; eshierikia] (n) escherichia coli [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
キャッシャー[, kyassha-] (n) cashier [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] (n) {comp} class hierarchy [Add to Longdo]
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever) [Add to Longdo]
コンシェルジュ;コンシエルジュ[, konshieruju ; konshieruju] (n) concierge (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
シェル[しえる, shieru] shell [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷える[ひえる, hieru] kalt_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  hier /je/ 
   yesterday

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  hier /hiːr/
   here; herein

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  hier /hir/
   1. behold; hereis; hereare; look; there
   2. here; hither; thisway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top