Search result for

ไฟล์

(25 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฟล์-, *ไฟล์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟล์[N] file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count unit: ไฟล์, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FileMaker proไฟล์เมกเกอร์ โปร [TU Subject Heading]
fileไฟล์, เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้จะเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆ โดยเขตข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นบิตเรียงต่อกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were there last night.ไฟล์นั่นยังอยู่เมื่อคืนนี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Eric... my files are missing.เอริค... ไฟล์ของฉันหายไป And How Does That Make You Kill? (2008)
And you of all people know how sensitive the information in those files is.และคุณเป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าข้อมูลในไฟล์พวกนั้น มันละเอียดอ่อนขนาดไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
Because it's my understanding that she caught you stealing files.เพราะผมเข้าใจว่าเธอจับคุณกำลังขโมยไฟล์ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Look,Lieutenant,I read the files,okay?นี่ผู้หมวด ผมอ่านไฟล์นั่น โอเค? And How Does That Make You Kill? (2008)
One of my mom's patients paid me to steal her files.คนไข้คนนึงของแม่ผมจ้างให้ผมขโมยไฟล์ไปให้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah,I paid the kid to get me those files.ใช่ ผมจ่ายให้เด็กนั่นเพื่อขโมยไฟล์มา And How Does That Make You Kill? (2008)
You read something in one of those files you didn't like, and so you came back and killed Dr. Marsh.เธออ่านอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบใจในไฟล์นั่น ทำให้กลับมาแล้วฆ่า ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
I had to get those files.ผมต้องได้ไฟล์พวกนั้น And How Does That Make You Kill? (2008)
What'd you do with the files?คุณจะทำอะไรกับไฟล์นั่น And How Does That Make You Kill? (2008)
I burned mine and I threw the rest in the trash.ผมเผาไฟล์ของผม แล้วก็ทิ้งที่เหลือในถังขยะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Are these her files?นี่ใช่ไฟล์ของเธอรึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟล์[n.] (fāi) EN: file   FR: fichier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data file[N] แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ไฟล์ข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
bibliophile(บิบ'ลีอะฟิล,-ไฟล์) n. ผู้ชอบหนังสือ,ผู้ชอบสะสมหนังสือ, Syn. See also: bibliophilist,bibliophilism n. bibliophilistic adj. ชอบหนังสือ bibliophilic adj. ชอบหนังสือ, Syn. book lover
discophile(ดิส'คะไฟล์) n. นักสะสมแผ่นเสียง
microsoft windows(ไม' โครซอฟท์ วิน' โด) n. ชื่อพื้นที่บนจอแสดงข้อมูลข่าวสารจากโปรแกรมหรือไฟล์ของบริษัทไมโครซอฟท์
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordner(n) |der, pl. Ordner| กล่องเก็บไฟล์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top