Search result for

gore

(58 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gore-, *gore*
Possible hiragana form: ごれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gore[VT] แทง, See also: ขวิด, Syn. cut, slit, slash, incise
gore[N] เลือด, See also: เลือดแห้ง, Syn. blood
gore[N] ผ้าสามเหลี่ยม, See also: ผ้าชายธง
gore to death[PHRV] แทงด้วยเขา, See also: ฆ่าด้วยเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา

English-Thai: Nontri Dictionary
gore(n) เลือด
gore(vt) ขวิด,แทง,ทิ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gore?กอร์? Lair of Grievous (2008)
Gore, where are you?กอร์, เจ้าอยู่ไหน? Lair of Grievous (2008)
Gore, time to entertain our guests.กอร์ ได้เวลาสร้างความบันเทิง แก่แขกของเราแล้ว Lair of Grievous (2008)
Let's see if Gore is finished playing with the Jedi.มาดูซิว่าเจ้ากอร์เล่นกับเจไดเสร็จรึยัง Lair of Grievous (2008)
Gore?กอร์? Lair of Grievous (2008)
I'm like the Turkish All Gore. - Look at this.ฉันเหมือนพวกตุรกีที่ล่อวัว Emotional Rescue (2009)
Someone who laughs at the gore that makes weaker men vomit.คนที่เห็นเลือดยังหัวเราะออก ไม่ใช่ถึงกับอ้วก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Blood and gore plays great on the big screen.เลือดและแทงเล่นได้เยี่ยม บนหน้าจอใหญ่ The Pickle Jar (2009)
None other than the ghost of Letitia Gore herself!ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นผีของ เลทิเชีย กอร์ เองเลย! The Real Ghostbusters (2009)
Run by mean, old Letitia Gore.ดำเนินงานโดย เลทิเชีย กอร์ The Real Ghostbusters (2009)
Miss Gore went insane and butchered four little boys before killing herself.คุณกอร์เป็นบ้า และชำแหละเด็กชาย 4 คน ก่อนจะฆ่าตัวตาย The Real Ghostbusters (2009)
Now folks say that the souls of those poor, little boys are trapped here and that the evil spirit of Miss Gore punishes them to this... very... day.ผู้คนบอกว่า วิญญาณ ของเด็กชายที่น่าสงสาร 4 คน ติดอยู่ที่นี่ และวิญญาณร้ายของ คุณกอร์ ลงโทษพวกเขา The Real Ghostbusters (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ากางเกง[N] crotch, See also: gore, Syn. เป้า, Example: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้, Thai definition: ชิ้นผ้าที่ประกอบตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้
ขวิด[V] butt, See also: gore, horn, ram, Syn. เสี่ยว, ชน, Example: สัตว์มีเขาไว้เพื่อขวิดเวลาที่ต้องป้องกันตัว, Thai definition: กิริยาของหมูหรือสัตว์ที่มีเขาใช้เขี้ยวหรือเขาทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram   
ปิทาโกรัส[n. exp.] (Pithākōras) EN: Pythagoras   FR: Pythagore
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer
ทฤษฎีบท(ของ)ปิทาโกรัส[n. exp.] (thritsadībot (khøng) Pithākōras) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.)   FR: théorème de Pythagore [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GORE    G AO1 R
GORES    G AO1 R Z
GOREN    G AO1 R AH0 N
GOREY    G AO1 R IY0
GOREE    G AO0 R IY1
GORED    G AO1 R D
GORE'S    G AO1 R Z
GORECKI    G ER0 EH1 T S K IY0
GORENFLO    G AO0 R EH1 N F L OW0
GORELICK    G AO1 R AH0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gore    (v) (g oo1 r)
gored    (v) (g oo1 d)
gores    (v) (g oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご令息;御令息[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 令息) son [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt [Add to Longdo]
ゴアテックス;ゴラテックス(ik)[, goatekkusu ; goratekkusu (ik)] (n) Gore-Tex [Add to Longdo]
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre [Add to Longdo]
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita [Add to Longdo]
[よごれ;ヨゴレ, yogore ; yogore] (n) (uk) (See 汚鮫・よごれざめ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate, #37,482 [Add to Longdo]
血块[xuè kuài, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] gore, #43,060 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gore \Gore\, n. [OE. gore, gare, AS. g?ra angular point of land,
   fr. g?r spear; akin to D. geer gore, G. gehre gore, ger
   spear, Icel. geiri gore, geir spear, and prob. to E. goad.
   Cf. {Gar}, n., {Garlic}, and {Gore}, v.]
   1. A wedgeshaped or triangular piece of cloth, canvas, etc.,
    sewed into a garment, sail, etc., to give greater width at
    a particular part.
    [1913 Webster]
 
   2. A small traingular piece of land. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) One of the abatements. It is made of two curved
    lines, meeting in an acute angle in the fesse point.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is usually on the sinister side, and of the tincture
      called tenn['e]. Like the other abatements it is a
      modern fancy and not actually used.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gore \Gore\, n. [AS. gor dirt, dung; akin to Icel. gor, SW.
   gorr, OHG. gor, and perh. to E. cord, chord, and yarn; cf.
   Icel. g["o]rn, garnir, guts.]
   1. Dirt; mud. [Obs.] --Bp. Fisher.
    [1913 Webster]
 
   2. Blood; especially, blood that after effusion has become
    thick or clotted. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gore \Gore\, v. t. [imp. & p. p. {Gored}; p. pr. & vb. n.
   {Goring}.] [OE. gar spear, AS. g?r. See 2d {Gore}.]
   To pierce or wound, as with a horn; to penetrate with a
   pointed instrument, as a spear; to stab.
   [1913 Webster]
 
      The low stumps shall gore
      His daintly feet.            --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gore \Gore\, v. t.
   To cut in a traingular form; to piece with a gore; to provide
   with a gore; as, to gore an apron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gore
   n 1: Vice President of the United States under Bill Clinton
      (born in 1948) [syn: {Gore}, {Al Gore}, {Albert Gore Jr.}]
   2: coagulated blood from a wound
   3: a piece of cloth that is generally triangular or tapering;
     used in making garments or umbrellas or sails [syn: {gore},
     {panel}]
   4: the shedding of blood resulting in murder; "he avenged the
     bloodshed of his kinsmen" [syn: {bloodshed}, {gore}]
   v 1: wound by piercing with a sharp or penetrating object or
      instrument
   2: cut into gores; "gore a skirt"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top