ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come by

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come by-, *come by*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So maybe you'd like to come by and see the show.ดังนั้นบางทีคุณชอบมาและชมการแสดง The Blues Brothers (1980)
Trust is a tough thing to come by these days.แล้วคอยดูเขาอย่างใกล้ชิด แกได้ยินที่ฉันพูดไหม The Thing (1982)
They're hard to come by, so they're pretty expensive.พวกเขาส่งของมายากมาก ดังนั้นมันจึงค่อนข้างแพงนะ Akira (1988)
Like you said, trust is very hard to come by.อย่างที่คุณว่า ความเชื่อใจมันยากที่จะเกิดขึ้น Basic Instinct (1992)
How'd you come by that name?คุณจะมาโดยที่ชื่อ? In the Name of the Father (1993)
I didn't come by accident.ฉันไม่ได้มานี่โดยบังเอิญ Wild Reeds (1994)
Let me tell you what I do know. Every day I come by your house, and I pick you up.ชั้นทุกอย่างแหละชั้นจะบอกให้นะ ทุกครั้งที่ชั้นขับรถมารับนายที่บ้าน Good Will Hunting (1997)
I could come by later and you could buy me a drink.ก็ฉันมารับคุณไป แล้วคุณก็พาฉันไปทานอะไรก็ได้ Christmas in August (1998)
Did anybody come by, Chuji?แกเห็นใครผ่านมาแถวนี้บ้างมั้ยวะ.. ชูจิ? Blues Harp (1998)
cool. I'II come by and get them.เจ๋ง เดี๋ยวผมไปเอา The Story of Us (1999)
I'll come by again.บ้านสวยนะ ไว้วันหลังจะแวะมาใหม่ Il Mare (2000)
Did you come by to see if I was okay?เธอมาดูว่าฉันเป็นไงบ้างหรอ? X-Ray (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come byAlways come by the time of the promise.
come byBill has come by a great deal of money.
come byDid he come by bus or by train?
come byDo come by all means.
come byDon't forget that good jobs are very hard to come by these days.
come byHe ought to have come by now.
come byHe promised me to come by five at the latest.
come byHow did he come by this money?
come byHow did they come by all that wealth?
come byHow did you come by an admission ticket for the auto show free of charge?
come byHow did you come by such a job?
come byHow did you come by such a large sum of money?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่หา[V] visit, See also: come by, come over, look in, drop by, Syn. หาสู่, Example: ลูกหลานในหมู่บ้านนี้จะกลับมาสู่หาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เป็นประจำ, Thai definition: ไปมาหาสู่กัน, ไปเยี่ยมหากัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎ来し方;過ぎこし方;過ぎこしかた[すぎこしかた, sugikoshikata] (exp) (1) (See 来し方) the past; bygone days (years, age, etc.); (2) the course (route) one has come by; the direction one came from [Add to Longdo]
在り付く;在りつく;有り付く;有りつく[ありつく, aritsuku] (v5k) (uk) to get; to obtain; to come by; to find [Add to Longdo]
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come by
   v 1: visit informally and spontaneously; "We frequently drop by
      the neighbors' house for a cup of coffee" [syn: {drop by},
      {drop in}, {come by}]
   2: obtain, especially accidentally [syn: {come by}, {come into}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top