Search result for

geom

(105 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geom-, *geom*
Possible hiragana form: げおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geometry[N] เรขาคณิต
geometrician[N] นักเรขาคณิต
geometric progression[N] อนุกรมเรขาคณิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geometer(จีออม'มิเทอะ) n. นักเรขาคณิต
geometric(จีอะเมท'ทริค) adj. เกี่ยวกับเรขาคณิต, See also: geometrically adv., Syn. geometrical
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometric seriesอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometriciann. นักเรขาคณิต
geometridadj. เกี่ยวกับmoth
geometry(จีออม'เมที) n. เรขาคณิต
geomorphologyn. วิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธรณี
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)

English-Thai: Nontri Dictionary
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometry(n) เรขาคณิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geometric abstractionนามธรรมแบบเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric averageค่าเฉลี่ยเรขาคณิต [ดู geometric mean] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric averageค่าเฉลี่ยเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric distributionการแจกแจงเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric figureรูปเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric growthการเพิ่มแบบเรขาคณิต (ประชากร) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric meanค่าเฉลี่ยเรขาคณิต, มัชฌิมเรขาคณิต [ดู geometric average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric mean (G.M.)มัชฌิมเรขาคณิต (จีเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Geometric periodสมัยเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric progression (G.P.)การก้าวหน้าเรขาคณิต (จีพี) [มีความหมายเหมือนกับ geometric sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geomancyภูมิพยากรณ์ [TU Subject Heading]
Geomaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
Geomaticsระบบภูมิสารสนเทศ [TU Subject Heading]
geometic figureรูปเรขาคณิต, รูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Geometricแบบเรขาคณิต [การแพทย์]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric sequence [geometric progression]ลำดับเรขาคณิต, ลำดับที่อัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ n + 1 กับพจน์ที่ n มีค่าคงตัว  เช่น ลำดับ 1, 2, 4, 8,   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric seriesอนุกรมเรขาคณิต, อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric shapeรูปร่างเรขาคณิต, รูปร่างที่ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Geom ah! There are many types of pretty flowersนี่เป็นดอกไม้ที่สวยงามมาก Iljimae (2008)
Geom, is this your drawing?กีออม,นี่ภาพของเจ้า Iljimae (2008)
My darling Geom, I will reward youกีออม,ข้าจะให้รางวัลเจ้า Iljimae (2008)
Let's go Geomไปเถอะ Geom Iljimae (2008)
Eh Geom, how could you...อืม กีออม,แล้วเจ้าล่ะ Iljimae (2008)
My name is Geomข้าชื่อกีออม Iljimae (2008)
Lee Geomลี กีออม Iljimae (2008)
Is it right, Geom?ดีไหม,กีออม Iljimae (2008)
Geom!กีออม Iljimae (2008)
Geom has grown this much already?กีออมเติบโตมาก Iljimae (2008)
Geom !GeomIljimae (2008)
We'll be counting on our Geom.เราควรไว้ใจ กอม ของเรา Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geomThis chapter will focus on the concepts of geometry.
geomThe Greeks made theoretical models of geometry.
geomThe bright boy comprehended the concept of geometry.
geomBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
geomHe is well versed in geometry.
geomGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
geomWe're having an examination in geometry tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรขาคณิต[N] geometry, Example: เขาแบ่งผิวโลกโดยใช้ระบบพิกัดทางเรขาคณิต, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการจำแนกประเภท สมบัติ และโครงสร้างของเซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม ระนาบ รูปกรวย, Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
มุมยอด[n. exp.] (mum yøt) EN: geometric angle   FR: sommet [m] ; angle supérieur [m]
เรขาคณิต[n.] (rēkhākhanit) EN: geometry   FR: géométrie [f]
เรขาคณิตบริสุทธิ์[n. exp.] (rēkhākhanit børisut) EN: pure geometry   
เรขาคณิตวิเคราะห์[n. exp.] (rēkhākhanit wikhrǿ) EN: analytic geometry   FR: géométrie analytique [f]
รูปเรขาคณิต[n. exp.] (rūp rēkhākhanit) FR: figure géométrique [f] ; forme géométrique [f]
รูปเรขาคณิตสามมิติ[n. exp.] (rūp rēkhākhanit sām) FR: figure géométrique à 3 dimensions [f]
รูปเรขาคณิตสองมิติ[n. exp.] (rūp rēkhākhanit søng miti) FR: figure géométrique à 2 dimensions [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOMETRY    JH IY0 AA1 M AH0 T R IY0
GEOMETRIC    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K
GEOMETRICS    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K S
GEOMETRIES    JH IY0 AA1 M AH0 T R IY0 Z
GEOMAGNETIC    JH IY2 OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K
GEOMETRICAL    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K AH0 L
GEOMETRICALLY    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K L IY0
GEOMORPHOLOGY    JH IY2 AH0 M AO2 R F AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geometry    (n) (jh i1 o1 m @ t r ii)
geometric    (j) (jh i@2 m e1 t r i k)
geometrical    (j) (jh i@2 m e1 t r i k l)
geometrically    (a) (jh i@2 m e1 t r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geometer {m}surveyor; geometrician [Add to Longdo]
Geometrie {f} [math.] | ebene Geometrie {f}geometry | plane geometry [Add to Longdo]
geometrischgeometric [Add to Longdo]
geometrische Reihe {f} [math.]geometric series [Add to Longdo]
geometrischgeometrical [Add to Longdo]
geometrisch {adv}geometrically [Add to Longdo]
geometrischer Ort; Ortskurve {f} [math.]locus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオメトリー[, jiometori-] (n) geometry [Add to Longdo]
ジオメトリック[, jiometorikku] (adj-na) geometric [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] (n) {comp} geometric mean [Add to Longdo]
ユークリッド幾何学[ユークリッドきかがく, yu-kuriddo kikagaku] (n) Euclidean geometry [Add to Longdo]
リーマン幾何学[リーマンきかがく, ri-man kikagaku] (n) Riemannian geometry [Add to Longdo]
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle) [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
外接[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) {geom} circumscription [Add to Longdo]
幾何[きか, kika] (n) geometry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几何[jǐ hé, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] geometry, #11,638 [Add to Longdo]
几何学[jǐ hé xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] geometry, #60,921 [Add to Longdo]
等比数列[děng bǐ shù liè, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] geometric progression, #113,209 [Add to Longdo]
等比级数[děng bǐ jí shù, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] geometric series (such as 1+2+4+8+...), #327,946 [Add to Longdo]
几何光学[jǐ hé guāng xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] geometric optics [Add to Longdo]
几何线[jǐ hé xiàn, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] geometric straight line [Add to Longdo]
几何量[jǐ hé liàng, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] geometric quantity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幾何学[きかがく, kikagaku] Geometrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top