Search result for

gamin

(47 entries)
(0.4865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamin-, *gamin*
Possible hiragana form: がみん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
gamine[N] เด็กหญิงที่ชอบเล่นซุกซนแบบเด็กชาย, See also: หญิงจรจัด, หญิงเร่ร่อน, Syn. goblin, urchin
gamine[ADJ] (เด็กหญิง) ซึ่งเล่นซุกซนแบบเด็กชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaminn. เด็กจรจัด. เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กจรจัดตามถนน
gaminen. เด็กหญิงที่ซุกซนคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงจรจัด, Syn. tomboy,hoyden
gaming(เก'มิง) n. การเล่นการพนัน. adj. เกี่ยวกับการพนัน, Syn. gambling

English-Thai: Nontri Dictionary
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just found this new gaming site. It's called RIPLEY.ฉันเจอเกมส์ในเวป ชื่อ ริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
One that would take gaming into new heights of thrilling excess... and controversy.ที่ทำให้ผู้เล่น ได้รับความตื่นเต้น ลุ้นระทึก Nจนเกินขีดสูงสุด.. และมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ Gamer (2009)
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
His player, gaming mega star, Simon Silverton, could not be reached for comment.เกมเมอร์ไฟแรง ผู้ควบคุมเกเบิ้ล.. Nไซม่อน ซิลเวอร์ตัน เรายังติดต่อเค้าไม่ได้ในขณะนี้ Gamer (2009)
You're gaming me?คุณหลอกแกล้งผม Duplicity (2009)
Father gamino actually stopped his sermon,คุณพ่อกามิโน หยุดเทศน์กลางคัน Demonology (2009)
And then suddenly father gamino went back to his sermon.แล้วหลังจากนั้น คุณพ่อกามิโน่ก็กลับไปเทศน์ต่อ Demonology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMING    G EY1 M IH0 NG
GAMINO    G AA0 M IY1 N OW0
GAMING'S    G EY1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaming    (v) (g ei1 m i ng)
gaming-house    (n) - (g ei1 m i ng - h au s)
gaming-rooms    (n) - (g ei1 m i ng - r uu m z)
gaming-table    (n) - (g ei1 m i ng - t ei b l)
gaming-houses    (n) - (g ei1 m i ng - h au z i z)
gaming-tables    (n) - (g ei1 m i ng - t ei b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨハネの手紙二[ヨハネのてがみに, yohane notegamini] (n) Second Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
鏡に映る[かがみにうつる, kagaminiutsuru] (exp,v5r) to be reflected in a mirror [Add to Longdo]
鏡の間;鏡ノ間[かがみのま, kagaminoma] (n) (1) room behind the curtain of a noh stage, where the actors prepare; greenroom (noh); mirror room; (2) hall of mirrors (at Versailles) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamin \Gam"in\, n. [F.]
   A neglected and untrained city boy; a young street Arab.
   [1913 Webster]
 
      In Japan, the gamins run after you, and say, 'Look at
      the Chinaman.'              --L. Oliphant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamin
   n 1: (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned
      and roams the streets [syn: {street arab}, {gamin},
      {throwaway}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gamin [gamɛ̃]
   naughty boy; pickle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top