หรือคุณหมายถึง spicineß?
Search result for

spiciness

(5 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiciness-, *spiciness*, spicines
English-Thai: Nontri Dictionary
spiciness(n) กลิ่น,รส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiciness    (n) (s p ai1 s i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiciness \Spi"ci*ness\, n.
   The quality or state of being spicy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiciness
   n 1: the property of being seasoned with spice and so highly
      flavored [syn: {spiciness}, {spice}, {spicery}]
   2: behavior or language bordering on indelicacy [syn:
     {gaminess}, {raciness}, {ribaldry}, {spiciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top