ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ragamuffin

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragamuffin-, *ragamuffin*
Possible hiragana form: らがむっふぃん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ragamuffin[N] เด็กที่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นและสกปรก (คำเก่า), See also: เด็กแต่งตัวมอมแมม, เด็กขอทาน, Syn. tatterdemalion, urchin

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I want that little ragamuffin off the stage this minute. - [Emcee] All right.เอาตัวเด็กแสบนั่นลงมาจากเวที เดี๋ยวนี้ โอเค Little Miss Sunshine (2006)
Oh, is little miss ragamuffin also patron of the arts?โอ้ นี่คุณสาวเซอร์ชอบงานศิลปะด้วยเหรอ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ragamuffin    (n) rˈægəmʌfɪn (r a1 g @ m uh f i n)
ragamuffins    (n) rˈægəmʌfɪnz (r a1 g @ m uh f i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ragamuffin \Rag`a*muf"fin\ (r[a^]g`[.a]*m[u^]f"f[i^]n), n. [Cf.
   Ragamofin, the name of a demon in some of the old mysteries.]
   1. A paltry or disreputable fellow; a mean wretch. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who wears ragged clothing. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The long-tailed titmouse. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ragamuffin
   n 1: a dirty shabbily clothed urchin [syn: {ragamuffin},
      {tatterdemalion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top