ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaming

G EY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaming-, *gaming*, gam
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaming(เก'มิง) n. การเล่นการพนัน. adj. เกี่ยวกับการพนัน, Syn. gambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gaming fish?ปลาตกเล่นๆ เหรอ Jaws (1975)
- I have heard tales of gaming debts!-ฉันยังได้ยินว่าเขาเป็นหนี้จากการพนันด้วย Episode #1.5 (1995)
-Your gaming license.- ใบอนุญาตเล่นเกมพนัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
S.R. Gustavson, State Gaming Commission.แม่, หนูกลับมาแล้ว Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
S.R. Gustafson, State Gaming Commission.ผมมาอย่างสันติ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I just found this new gaming site. It's called RIPLEY.ฉันเจอเกมส์ในเวป ชื่อ ริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
One that would take gaming into new heights of thrilling excess... and controversy.ที่ทำให้ผู้เล่น ได้รับความตื่นเต้น ลุ้นระทึก Nจนเกินขีดสูงสุด.. และมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ Gamer (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GAMING G EY1 M IH0 NG
GAMING'S G EY1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaming (v) gˈɛɪmɪŋ (g ei1 m i ng)
gaming-house (n) gˈɛɪmɪŋ-haus (g ei1 m i ng - h au s)
gaming-rooms (n) gˈɛɪmɪŋ-ruːmz (g ei1 m i ng - r uu m z)
gaming-table (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪbl (g ei1 m i ng - t ei b l)
gaming-houses (n) gˈɛɪmɪŋ-hauzɪz (g ei1 m i ng - h au z i z)
gaming-tables (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪblz (g ei1 m i ng - t ei b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielautomat { m }gaming machine [Add to Longdo]
Spielstein { m }gaming piece [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\ (g[=a]m), v. i. [imp. & p. p. {Gamed} (g[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Gaming}.] [OE. gamen, game?en, to rejoice, AS.
   gamenian to play. See {Game}, n.]
   1. To rejoice; to be pleased; -- often used, in Old English,
    impersonally with dative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God loved he best with all his whole hearte
       At alle times, though him gamed or smarte.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To play at any sport or diversion.
    [1913 Webster]
 
   3. To play for a stake or prize; to use cards, dice,
    billiards, or other instruments, according to certain
    rules, with a view to win money or some other thing waged
    upon the issue of the contest; to gamble.
    [1913 Webster] gamebag

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaming \gam"ing\ (g[=a]m"[i^]ng), n.
   The act or practice of playing games for stakes or wagers;
   gambling.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaming
   n 1: the act of playing for stakes in the hope of winning
      (including the payment of a price for a chance to win a
      prize); "his gambling cost him a fortune"; "there was heavy
      play at the blackjack table" [syn: {gambling}, {gaming},
      {play}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top