Search result for

freeze

(97 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeze-, *freeze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freeze[VI] กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze[VT] กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze[VI] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
freeze[VT] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
freeze[VT] ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
freeze[VI] ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
freeze[N] อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
freeze[VI] ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)
freeze[VT] ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)
freeze[VT] แช่แข็ง (อาหาร), Syn. frost, ice, refrigerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
freeze-dry(ฟรีซ'ไดร) vt. แช่เย็นแห้ง
freezer(ฟรีซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำให้เยือกแข็ง,คนทำไอศกรีม,กระติกน้ำแข็ง,ตู้น้ำแข็ง
antifreeze(แอน' ทิฟรีซ) n. ของเหลวที่ต้านการแข็งตัวของน้ำ
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
unfreeze(อัน'ฟรีซ) vt. เพิกถอนการอายัด,ยกเลิกการควบคุม, Syn. melt

English-Thai: Nontri Dictionary
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freeze protectionการป้องกันการเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
freeze-thaw action; frost actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freeze-upน้ำแข็งจับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezerห้องแช่แข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]
Freeze and Thawทำให้อุ่นขึ้น [การแพทย์]
Freeze Driedทำให้แห้งภายใต้สภาวะเยือกแข็ง [การแพทย์]
Freeze Dryระเหิดแห้ง [การแพทย์]
Freeze Dryชนิดแห้ง [การแพทย์]
Freeze Dryingการแซ่แข็ง,ฟรีซดรายอิง,การระเหิดแห้ง,การทำให้เย็นจนแข็งก่อนแล้วจึงทำแห้ง [การแพทย์]
Freeze Etchingการกระเทาะให้แตกขณะแข็ง [การแพทย์]
Freeze Fracturingการหักตัวอย่างณจุดเยือกแข็ง [การแพทย์]
Freeze Thaw Cycling Techniqueการทดสอบในอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกัน [การแพทย์]
Freeze-Driedชนิดแห้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Freeze (vi ) หยุด, อย่ากระดุกกระดิก (เป็นคำที่ตำรวจใช้ในการสั่งให้คนร้ายหยุดการเคลื่นไหวใดๆ ขณะเข้าจับกุม)
See also: S. Stop, Don't move,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Freeze!หยุด! As You Were (2011)
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
- Freeze! - Don't move!หยุด อย่าขยับ! Odyssey (2008)
Yeah, you're not the only one thawing out from a little freezer burn there, Boy Scout.ช่าย คุณไม่เป็นเพียงคนที่กำลังละลายจากการเผาสิ่งที่เยือกแข็ง พ่อนักผจญภัย Odyssey (2008)
This moon freezes for over half the year.ดาวดวงนี้เป็นน้ำแข็งอยู่ครึ่งค่อนปี Rookies (2008)
Freeze. Surrender.หยุดอยู่กับที่ แล้วยอมแพ้ซะ Bombad Jedi (2008)
And he freezes time.และเขาหยุดเวลา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Hey, freeze!เฮ้ย,หยุด! Vantage Point (2008)
Hey, freeze!เฮ้ย หยุดนิ่งๆ Vantage Point (2008)
Freeze!หยุดนะ ! Vantage Point (2008)
Freeze!อย่าขยับ! Vantage Point (2008)
Freeze!หยุดนะ อย่าขยับ Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freezeAs long as it doesn't freeze!
freezeFear of falling caused him to freeze.
freezeHardly had the rain stopped when the ground began to freeze.
freezeIf you want to keep meat for long, freeze it.
freezeI think it'll freeze tonight.
freezeIt may not freeze to night.
freezeMy ears are going to freeze if I don't go in.
freezePatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
freezePlease freeze the fish and meat.
freezeThe freezer preserves food from decay.
freezeThere are several good reasons why I have a freezer.
freezeThe sight made my blood freeze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น[N] freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตู้เย็น[N] refrigerator, See also: freezer, Example: ผักและผลไม้ทุกชนิด เมื่อนำออกจากตู้เย็นควรล้างน้ำเย็นจัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้, Count unit: ตู้, หลัง, ใบ, Thai definition: ตู้เก็บอาหารหรือน้ำ ช่วยให้คงความเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
การตรึงค่าจ้าง[n. exp.] (kān treung khājāng) EN: wage freeze   FR: gel des salaires [m]
การตรึงราคา[n. exp.] (kān treung rākhā) EN: price freeze   FR: gel des prix [m]
ทำให้เป็นน้ำแข็ง [v.] (thamhai pen nāmkhaēng) EN: freeze   FR: geler
ตรึงค่าจ้างไว้[v. exp.] (treung khājāng wai) EN: freeze the salaries   FR: geler les salaires
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakhā) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price   FR: stabiliser le prix ; geler le prix
ตรึงราคาไว้[v. exp.] (treung rakhā wai) EN: freeze the prices   FR: geler les prix

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEZE    F R IY1 Z
FREEZER    F R IY1 Z ER0
FREEZES    F R IY1 Z AH0 Z
FREEZERS    F R IY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freeze    (v) (f r ii1 z)
freezer    (n) (f r ii1 z @ r)
freezes    (v) (f r ii1 z i z)
freezers    (n) (f r ii1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standbild {n}; Festbild {n}freeze image [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
アンチフリーズ[, anchifuri-zu] (n) antifreeze [Add to Longdo]
フリーザー[, furi-za-] (n) freezer; refrigerator [Add to Longdo]
フリーズ[, furi-zu] (n) (1) frieze; (n,vs) (2) freeze; (P) [Add to Longdo]
フリーズドライ[, furi-zudorai] (n) freeze-dry [Add to Longdo]
飢え凍える[うえこごえる, uekogoeru] (v5r) to starve and freeze to death [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らせる[こごらせる, kogoraseru] (v1,vt) to freeze; to congeal [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) to congeal; to freeze [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰冻[bīng dòng, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] freeze [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] freeze (program) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\, n.
   The act of congealing, or the state of being congealed.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\, v. t.
   1. To congeal; to harden into ice; to convert from a fluid to
    a solid form by cold, or abstraction of heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause loss of animation or life in, from lack of heat;
    to give the sensation of cold to; to chill.
    [1913 Webster]
 
       A faint, cold fear runs through my veins,
       That almost freezes up the heat of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To freeze out}, to drive out or exclude by cold or by cold
    treatment; to force to withdraw; as, to be frozen out of
    one's room in winter; to freeze out a competitor.
    [Colloq.]
 
       A railroad which had a London connection must not be
       allowed to freeze out one that had no such
       connection.              --A. T.
                          Hadley.
 
       It is sometimes a long time before a player who is
       frozen out can get into a game again. --R. F.
                          Foster.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\ (fr[=e]z), n. (Arch.)
   A frieze. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\, v. i. [imp. {Froze} (fr[=o]z); p. p. {Frozen}
   (fr[=o]"z'n); p. pr. & vb. n. {Freezing}.] [OE. fresen,
   freosen, AS. fre['o]san; akin to D. vriezen, OHG. iosan, G.
   frieren, Icel. frjsa, Sw. frysa, Dan. fryse, Goth. frius
   cold, frost, and prob. to L. prurire to itch, E. prurient,
   cf. L. prna a burning coal, pruina hoarfrost, Skr. prushv[=a]
   ice, prush to spirt. ? 18. Cf. {Frost}.]
   1. To become congealed by cold; to be changed from a liquid
    to a solid state by the abstraction of heat; to be
    hardened into ice or a like solid body.
    [1913 Webster]
 
   Note: Water freezes at 32[deg] above zero by Fahrenheit's
      thermometer; mercury freezes at 40[deg] below zero.
      [1913 Webster]
 
   2. To become chilled with cold, or as with cold; to suffer
    loss of animation or life by lack of heat; as, the blood
    freezes in the veins.
    [1913 Webster]
 
   {To freeze up} (Fig.), to become formal and cold in demeanor.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freeze
   n 1: the withdrawal of heat to change something from a liquid to
      a solid [syn: {freeze}, {freezing}]
   2: weather cold enough to cause freezing [syn: {freeze},
     {frost}]
   3: an interruption or temporary suspension of progress or
     movement; "a halt in the arms race"; "a nuclear freeze" [syn:
     {freeze}, {halt}]
   4: fixing (of prices or wages etc) at a particular level; "a
     freeze on hiring"
   v 1: stop moving or become immobilized; "When he saw the police
      car he froze" [syn: {freeze}, {stop dead}]
   2: change to ice; "The water in the bowl froze" [ant: {boil}]
   3: be cold; "I could freeze to death in this office when the air
     conditioning is turned on"
   4: cause to freeze; "Freeze the leftover food"
   5: stop a process or a habit by imposing a freeze on it;
     "Suspend the aid to the war-torn country" [syn: {freeze},
     {suspend}]
   6: be very cold, below the freezing point; "It is freezing in
     Kalamazoo"
   7: change from a liquid to a solid when cold; "Water freezes at
     32 degrees Fahrenheit" [syn: {freeze}, {freeze out}, {freeze
     down}]
   8: prohibit the conversion or use of (assets); "Blocked funds";
     "Freeze the assets of this hostile government" [syn:
     {freeze}, {block}, {immobilize}, {immobilise}] [ant: {free},
     {release}, {unblock}, {unfreeze}]
   9: anesthetize by cold
   10: suddenly behave coldly and formally; "She froze when she saw
     her ex-husband"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 freeze
  v.
 
   To lock an evolving software distribution or document against changes so it
   can be released with some hope of stability. Carries the strong implication
   that the item in question will ?unfreeze? at some future date. ?OK, fix
   that bug and we'll freeze for release.? There are more specific
   constructions on this term. A feature freeze, for example, locks out
   modifications intended to introduce new features but still allows bugfixes
   and completion of existing features; a code freeze connotes no more changes
   at all. At Sun Microsystems and elsewhere, one may also hear references to
   code slush ? that is, an almost-but-not-quite frozen state.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top