ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凍結

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凍結-, *凍結*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冻结[dòng jié, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] (loan, wage, price) freeze, #8,345 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] Thai: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง English: frozen

Japanese-English: EDICT Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] (n,vs) freeze (e.g. program, food, etc.); (P) [Add to Longdo]
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] (n) {comp} frozen reference [Add to Longdo]
凍結[とうけつき, touketsuki] (n) freezer [Add to Longdo]
凍結資産[とうけつしさん, touketsushisan] (n) frozen assets [Add to Longdo]
凍結手術[とうけつしゅじゅつ, touketsushujutsu] (n) cryosurgery [Add to Longdo]
凍結防止剤[とうけつぼうしざい, touketsuboushizai] (n) (automotive) antifreeze [Add to Longdo]
凍結療法[とうけつりょうほう, touketsuryouhou] (n) cryotherapy [Add to Longdo]
凍結[とうけつはい, touketsuhai] (n) frozen embryo [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They road ahead is frozen.この先の道は凍結している。
I call architecture frozen music.私は建築を凍結した音楽と称する。
Water becomes solid when it freezes.水は凍結すると固くなる。
Many accidents resulted from the icy road conditions.多くの事故が、道路の凍結状態から生じた。
It is easy to slip and fall during icy winters.冬は道路を凍結するのでよく滑って転びます。
The icy road sparkled in the sunlight.凍結した道路が日光を浴びてまばゆく光った。
Driving on an icy street is a dangerous business.凍結した道路での運転は危険だ。
Many accidents resulted from the icy conditions of the road.道路の凍結状態の結果多くの事故が発生した。
The union bosses are fighting the freeze on wage hikes.労働組合の幹部は賃上げの凍結に反対して、闘っています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This inhibitor could mean the blood coagulant plan is still a viable option, and one that might actually work.[JA] この抑制剤を同時に投与すれば 血液凝固剤の性質を維持できる ゴジラ凍結に希望が持てます Shin Godzilla (2016)
We're faced with two choices, incinerate it with a nuke, or freeze it with a drug.[JA] だから核で滅却するか 矢口プランで凍結させるしか 事態終息の方法はない Shin Godzilla (2016)
Under federal asset seizure the government can take the entire house.[CN] 根據聯邦財產凍結法案 政府有權沒收你的房產 Down (2009)
The target's skin appears to be stiffening![JA] 目標 表皮に凍結が認められます! Shin Godzilla (2016)
Pray for your own soul, Dante, for it will freeze with me forever in Cocytus below.[CN] 為你自己的靈魂祈禱吧,但丁 我會將它永遠凍結在科賽特斯河之下 Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 銀行口座を凍結した後で 会社の清算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
Tell me, before I too freeze in this miserable hell.[CN] 告訴我,在我也被悲慘的地獄凍結之前 Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)
Once the seal goes up, it's frozen. We're gonna try and reach his daughter.[CN] 一旦現場封閉,一切都凍結了,我們會試著 聯繫他的女兒 Michael Clayton (2007)
Hell will freeze over before I let anyone cancel graduation.[CN] 地獄凍結也不能取消畢業典禮 Graduation (2013)
I think you are in that ice for almost a hundred years.[CN] , 我想你在冰川里已經凍結了.. 近百年時間... The Last Airbender (2010)
By the time I get to take the sergeant exam, the pay scale is frozen by law.[CN] 我報考巡佐時 薪資標准剛好被凍結 Meadowlands (1999)
All about me were forsaken, frozen souls of deceivers and traitors.[CN] 周圍都是被拋棄的 被凍結的欺騙者和叛徒的靈魂 Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] freeze (program) (vs) [Add to Longdo]
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] gefrieren_lassen, einfrieren_lassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top