Search result for

คืนทรัพย์สิน

(12 entries)
(4.107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนทรัพย์สิน-, *คืนทรัพย์สิน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คืนทรัพย์สิน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คืนทรัพย์สิน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าสินไหมทดแทนน. สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำ เพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วย.
ไถ่ ๑ก. ชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้
ยืมใช้คงรูปน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว.
ยืมใช้สิ้นเปลืองน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repetitionการเรียกคืนทรัพย์สิน (ที่ส่งมอบโดยสำคัญผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restitution of propertyการคืนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคืนทรัพย์สิน[n. exp.] (kān kheūn sapsin) EN: restitution of property   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escheat    [N] การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return

Are you satisfied with the result?

Go to Top