Search result for

firearms

(28 entries)
(0.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firearms-, *firearms*, firearm
English-Thai: Nontri Dictionary
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So why the interest in firearms?ทำไมสนใจจะยิงปืนล่ะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'd like to have a conversation with you that doesn't involve firearms.ผมอยากคุยกับคุณเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องปืน New York Sucks (2009)
Now, as I made clear many months ago we operate and apply a zero-tolerance policy with reference to criminal activity involving firearms and the distribution of drugs.และอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อหลายเดือนก่อน เรามีนโยบายการทำงานโดยไม่ใช้และไม่สนับสนุนความรุนแรง เพื่อต่อต้านการกระทำที่เป็นอาชญากรรม Harry Brown (2009)
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)
Your two sons were left alone in your house with access to loaded firearms.ลูกชายของนายทั้งสองคน ถูกปล่อยให้อยู่ในบ้านตามลำพังที่เต็มไปด้วยปืน The Culling (2009)
Background in the police, firearms training, management skills.เคยเป็นตำรวจ ฝึกปฏิบัติการไฟไหม้ การใช้เครื่องมือ Episode #3.5 (2009)
- You transporting any firearms? - No,sir.พกอาวุธระหว่างเดินทางหรือเปล่า ไม่ครับ To Hell... And Back (2009)
Actually,I'm an expert in tool marks and firearms.จริง ๆ แล้ว ฉันถนัดเรื่อง อุปกรณ์และการต่อสู้ Out of Time (2009)
Witnesses say it's one guy barricaded in Firearms with the hostages.พยานที่เห็นบอกว่า มีคนเดียว อยู่ในชุดกันไฟ และมีตัวประกัน Hostile Takeover (2009)
SWAT's in position. Rick,the firearms lab was designed to be bulletproof.ริค ห้องทดลองอาวุธ ถูกออกแบบมาให้กันกระสุน Hostile Takeover (2009)
Unfortunately,we still don't have a good look at his face, and the Firearms camera was knocked out before we could get a look at him.โชคร้ายที่เรายังมอง ไม่เห็นหน้าเขาถนัด และกล้องในห้องทดสอบอาวุธ ถูกปิดก่อนที่จะเห็นเขา Hostile Takeover (2009)
My old shield. You find it in Firearms?ตราเก่าของผม คุณเจอมันในห้องเก็บอาวุธ? Hostile Takeover (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firearmsIn the U.S., as many as 216 million firearms are said to be in private hands.
firearmsMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
firearmsThere are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREARMS    F AY1 ER0 AA2 R M Z
FIREARMS    F AY1 R AA2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firearms    (n) (f ai1 @ r aa m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火器[かき, kaki] (n) firearms; guns; (P) [Add to Longdo]
銃刀法[じゅうとうほう, juutouhou] (n) (abbr) (See 銃砲刀剣類所持等取締法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
銃砲[じゅうほう, juuhou] (n) guns; firearms [Add to Longdo]
銃砲刀剣類所持等取締法[じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう, juuhoutoukenruishojitoutorishimarihou] (n) (See 銃刀法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
飛び道具;飛道具[とびどうぐ, tobidougu] (n) firearms; missile; projectile weapon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, / ] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top