ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventually

IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventually-, *eventually*, eventual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventually[ADV] ในที่สุด, Syn. ultimately, finally

English-Thai: Nontri Dictionary
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually I excused myself from the feast of fun and went to prepare for my acceptance speech.เอาคืนไป นี่ของกินนะ ไม่ใช่ของใช้ทำพื้นรองเท้า The Widow Maker (2017)
- I've got no trousers on. Eventually she hooked the big one.สิบถึงสอง เซ็กซี่เอลฟ์ นี่วีลนัตพูด... The Widow Maker (2017)
Well, every Saturday morning from now until I eventually get banned from this place,ฉันยอมให้หน้าต่าง มูลค่า 5,000 ฟรี ๆ ไม่ได้ เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องรอนนี่เอง Sexy Rollercoasters (2017)
I eventually catch him, or we could investigate other avenues for making all of this unpleasantness disappear.จนกว่าในที่สุดฉันจะจับเขาได้ หรือเราอาจสืบสวนช่องทางอื่น ที่จะทำให้เรื่องแย่เหล่านี้หายไปได้ Close Encounters (2017)
So, yeah, I'm happy with what I'm doing, but eventually I want to direct and produce films.ดังนั้น ใช่ ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำอยู่ แต่ท้ายที่สุด ผมอยากกำกับและสร้างหนัง After Porn Ends 2 (2017)
And eventually be able to develop my own modeling agency, and get in and get out, right?และสามารถสร้างบริษัทตัวแทน นางแบบของฉันเองในที่สุด และเข้าไปแล้วก็ออกมา ใช่ไหม After Porn Ends 2 (2017)
So that eventually you'd be forced to take over the family business and close the restaurant, and when that was going too slowly, he used me to set the place on fire!c.bg_transparentเพื่อที่คุณจะต้องมารับช่วงกิจการ/c.bg_transparent c.bg_transparentของครอบครัวต่อ/c.bg_transparent c.bg_transparentและปิดร้านอาหารไป/c.bg_transparent c.bg_transparentพอทุกอย่างช้าเกินไป/c.bg_transparent c.bg_transparentเขาก็หลอกใช้ฉันให้จุดไฟเผาร้าน/c.bg_transparent Episode #1.10 (2016)
And when we eventually ran out of creatures to dominate, we built this beautiful place.และเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรให้เราต่อสู้อีกต่อไป เราเลยสร้างโลกอันสวยงามใบนี้ขึ้น The Well-Tempered Clavier (2016)
The retention of data that hadn't been wiped overloaded their decision-making apparatus, eventually causing a system failure that allowed for override of their primary rule set.ไม่ได้ถูกรีเซ็ตอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ ไม่ได้รับการลบทิ้ง ทำให้ส่วนควบคุมการตัดสินใจทำงานมากเกินไป Trompe L'Oeil (2016)
This was the very question that consumed Arnold, filled him with guilt, eventually drove him mad.นี่เป็นคำถามเดียวกัน ที่กัดกินอาร์โนล์ด ครอบงำเขาด้วยความรู้สึกผิด Trace Decay (2016)
Eventually you're gonna have to face the fact.สุดท้ายคุณก็ต้องเผชิญหน้าความจริง Jason Bourne (2016)
Eventually work our way up to our own Leg Clan!ขยายให้กว้างไกลเป็นเมตรแคลน Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventuallyAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventuallyEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
eventuallyEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
eventuallyEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
eventuallyEventually the cruel man was sentenced to jail.
eventuallyEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
eventuallyEverything eventually gets easier with practice.
eventuallyHe carried on at his work eventually.
eventuallyHe eventually got into the bad habit of smoking.
eventuallyHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
eventuallyHe will eventually ruin himself.
eventuallyHe worked so hard that eventually he made himself ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ไป ๆ มา ๆ[adv.] (pai-pai mā-mā) EN: eventually ; in the end   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALLY(2)    IY0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY(3)    IY0 V EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventually    (a) ˈɪvˈɛntʃuəʳliː (i1 v e1 n ch u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
結局[けっきょく, kekkyoku] (n-adv,n) after all; eventually; in the end; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die [Add to Longdo]
早晩[そうばん, souban] (n-adv,n) sooner or later; eventually [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventually \E*ven"tu*al*ly\, adv.
   In an eventual manner; finally; ultimately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventually
   adv 1: after an unspecified period of time or an especially long
       delay [syn: {finally}, {eventually}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top