Search result for

filling

(67 entries)
(0.0624 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filling-, *filling*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filling    [N] การเติมตำแหน่งว่าง, See also: การเติมช่องว่าง, Syn. fill
filling    [N] สารอุดฟัน, See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม, Syn. filler, refill, pad, pack, shim
filling station    [N] สถานีเติมน้ำมัน, See also: ปั้มน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fillingการบรรจุ [การแพทย์]
Filling Apparatus, Pressureเครื่องบรรจุด้วยความดัน [การแพทย์]
Filling Defectเงาแหว่ง [การแพทย์]
Filling Headหัวบรรจุ [การแพทย์]
Filling Lineสายการบรรจุ,สายบรรจุ [การแพทย์]
Filling of a depressionการอ่อนกำลังลงของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Filling Pressureเพิ่มแรงประจุ [การแพทย์]
Filling, Gravityการบรรจุแบบอาศัยแรงดึงดูดของโลก [การแพทย์]
Filling, Pressureการบรรจุแบบใช้แรงดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fillingYou got the date wrong when you were filling in the check.
fillingI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
fillingThis tooth has to have a filling.
fillingI've lost my filling.
fillingI had to have two fillings.
fillingPlease accept our apologies for not filling your order sooner.
fillingHe got his car washed at the filling station.
fillingGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถม    [N] filling, See also: covering, , Syn. การกลบ, การพอก, การทับ, Example: การถมบ่อหรือแอ่งให้ราบเท่าพื้นดินต้องใช้ดินเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การเอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม, การกองสุมๆ ไว้ไม่เป็นระเบียบ
การกรอก    [N] filling, Example: การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานควรกรอกให้ละเอียดครบถ้วน
การกลบ    [N] filling up, See also: covering up, Syn. การถม, Example: การกลบหน้าดินเป็นการรักษาหน้าดินวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมไส้ไก่[n. exp.] (khanom saikai) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling   
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[xp] (khanom thūapaēp sai khem) EN: mock bean pods with shrimp filling   
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[xp] (khanom thūapaēp sai wān) EN: mock bean pods with sweet filling   
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling   
สาคูไส้หมู[xp] (sākhū sai mū) EN: tapioca balls with pork filling   

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLING    F IH1 L IH0 NG
FILLINGS    F IH1 L IH0 NG Z
FILLINGER    F IH1 L IH0 NG ER0
FILLINGIM    F IH1 L IH0 NG G IH2 M
FILLINGAME    F IY0 L IH0 NG G AA1 M IY0
FILLINGHAM    F IH1 L IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filling    (v) (f i1 l i ng)
fillings    (n) (f i1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seitenlangfilling pages [Add to Longdo]
Tankwart {m}filling station attendant [Add to Longdo]
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.] [Add to Longdo]
Füllvolumen {n}filling volume [Add to Longdo]
Fülltrichter {m}filling funnel [Add to Longdo]
Füllung {f} | Füllungen {pl}filling | fillings [Add to Longdo]
Füllleitung {f}; Füllrohr {n}filling pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
タコライス[, takoraisu] (n) taco filling and rice [Add to Longdo]
フィリング[, firingu] (n) filling [Add to Longdo]
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo) [Add to Longdo]
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something) [Add to Longdo]
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something) [Add to Longdo]
巻き寿司;巻寿司;巻鮨;巻き鮨[まきずし, makizushi] (n) {food} makizushi; sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, ] filling material; stuffing; lining; filling [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc) [Add to Longdo]
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, / 滿滿] filling every nook and cranny [Add to Longdo]
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, / 滿] filling the eyes; to get an eyeful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, v. t. [imp. & p. p. {Filled}; p. pr. & vb. n.
   {Filling}.] [OE. fillen, fullen, AS. fyllan, fr. full full;
   akin to D. vullen, G. f["u]llen, Icel. fylla, Sw. fylla, Dan.
   fylde, Goth. fulljan. See {Full}, a.]
   1. To make full; to supply with as much as can be held or
    contained; to put or pour into, till no more can be
    received; to occupy the whole capacity of.
    [1913 Webster]
 
       The rain also filleth the pools.   --Ps. lxxxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saith unto them, Fill the waterpots with
       water. Anf they filled them up to the brim. --John
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish an abudant supply to; to furnish with as mush
    as is desired or desirable; to occupy the whole of; to
    swarm in or overrun.
    [1913 Webster]
 
       And God blessed them, saying. Be fruitful, and
       multiply, and fill the waters in the seas. --Gen. i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       The Syrians filled the country.    --1 Kings xx.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill or supply fully with food; to feed; to satisfy.
    [1913 Webster]
 
       Whence should we have so much bread in the
       wilderness, as to fillso great a multitude? --Matt.
                          xv. 33.
    [1913 Webster]
 
       Things that are sweet and fat are more filling.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and perform the duties of; to officiate in, as
    an incumbent; to occupy; to hold; as, a king fills a
    throne; the president fills the office of chief
    magistrate; the speaker of the House fills the chair.
    [1913 Webster]
 
   5. To supply with an incumbent; as, to fill an office or a
    vacancy. --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) To press and dilate, as a sail; as, the wind filled
      the sails.
    (b) To trim (a yard) so that the wind shall blow on the
      after side of the sails.
      [1913 Webster]
 
   7. (Civil Engineering) To make an embankment in, or raise the
    level of (a low place), with earth or gravel.
    [1913 Webster]
 
   {To fill in}, to insert; as, he filled in the figures.
 
   {To fill out}, to extend or enlarge to the desired limit; to
    make complete; as, to fill out a bill.
 
   {To fill up}, to make quite full; to fill to the brim or
    entirely; to occupy completely; to complete. "The bliss
    that fills up all the mind." --Pope. "And fill up that
    which is behind of the afflictions of Christ." --Col. i.
    24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filling \Fill"ing\, n.
   1. That which is used to fill a cavity or any empty space, or
    to supply a deficiency; as, filling for a cavity in a
    tooth, a depression in a roadbed, the space between
    exterior and interior walls of masonry, the pores of
    open-grained wood, the space between the outer and inner
    planks of a vessel, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. The woof in woven fabrics.
    [1913 Webster]
 
   3. (Brewing) Prepared wort added to ale to cleanse it.
    [1913 Webster]
 
   {Back filling}. (Arch.) See under {Back}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filling
   n 1: any material that fills a space or container; "there was
      not enough fill for the trench" [syn: {filling}, {fill}]
   2: flow into something (as a container)
   3: a food mixture used to fill pastry or sandwiches etc.
   4: the yarn woven across the warp yarn in weaving [syn: {woof},
     {weft}, {filling}, {pick}]
   5: (dentistry) a dental appliance consisting of any of various
     substances (as metal or plastic) inserted into a prepared
     cavity in a tooth; "when he yawned I could see the gold
     fillings in his teeth"; "an informal British term for
     `filling' is `stopping'"
   6: the act of filling something

Are you satisfied with the result?

Go to Top