ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filler

F IH1 L ER0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filler-, *filler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด

English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
Fillers, Extendingสารเติมเพิ่มปริมาณ [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey lets get the coconut filler guy over here and how about the guy sweeping the sand?เฮ้ เก็บต้นมะพร้าวไว้ที่นี่ แล้วเกี่ยวกับคนที่กรนบนผืนทรายล่ะ Surf's Up (2007)
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ Environmental Science (2009)
- Like! - That's not a filler word.- รสชาติเหมือน... Environmental Science (2009)
It's a filler year. I am stuck in a filler year.ใช่ ช่วงอายุนี้ ฉันจะติดอยู่ในช่วงอายุนี้ตลอดไป Our Town (2012)
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLER F IH1 L ER0
FILLERS F IH1 L ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, / ] filler (in a newspaper or magazine), #131,100 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweißzusatz {m}filler metal [Add to Longdo]
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal [Add to Longdo]
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead) [Add to Longdo]
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラー[, fira-] (n) filler [Add to Longdo]
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening [Add to Longdo]
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch [Add to Longdo]
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.) [Add to Longdo]
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]
埋め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler [Add to Longdo]
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filler \Fill"er\, n.
   1. One who, or that which, fills; something used for filling.
    [1913 Webster]
 
       'T is mere filler, to stop a vacancy in the
       hexameter.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They have six diggers to four fillers, so as to keep
       the fillers always at work.      --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) A composition, as of powdered silica and oil,
    used to fill the pores and grain of wood before applying
    paint, varnish, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Forestry) Any standing tree or standard higher than the
    surrounding coppice in the form of forest known as coppice
    under standards. Chiefly used in the pl.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filler \Fill"er\, n. [From 1st {Fill}.]
   A thill horse. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filler
   n 1: used for filling cracks or holes in a surface
   2: 100 filler equal 1 forint in Hungary
   3: copy to fill space between more important articles in the
     layout of a magazine or newspaper
   4: anything added to fill out a whole; "some of the items in the
     collection are mere makeweights" [syn: {makeweight},
     {filler}]
   5: the tobacco used to form the core of a cigar

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top