Search result for

transportation

(79 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transportation-, *transportation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transportation[N] การขนส่ง, See also: การลำเลียง
transportation[N] การคมนาคม
transportation[N] ระบบการขนส่ง, See also: เส้นทางขนส่ง
transportation[N] วิธีการขนส่ง
transportation[N] ค่าโดยสาร
transportation[N] ตั๋วเดินทาง
transportation[N] ธุรกิจการขนส่ง
transportation[N] การเนรเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transportation(แทรนสเพอเท'เชิน) n. การขนส่ง,การนำส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,ธุรกิจการขนส่ง,ค่าขนส่ง,ค่าเดินทาง,การเนรเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transportationการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transportationการขนส่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transportationการขนส่ง [TU Subject Heading]
transportationการขนส่ง, การพัดพา, 1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง   2.การที่น้ำหรือลมพัดพาเอาสสาร  เช่น หิน หรือสิ่งผุพังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transportation and stateการขนส่งกับรัฐ [TU Subject Heading]
Transportation buildingsอาคารสถานีขนส่ง [TU Subject Heading]
Transportation engineeringวิศวกรรมการขนส่ง [TU Subject Heading]
Transportation expenseค่าขนส่ง [การบัญชี]
Transportation geographyภูมิศาสตร์การขนส่ง [TU Subject Heading]
Transportation of patientsการลำเลียงผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Transportation, Automotiveการขนส่งทางบก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On public transportation for me.ขนส่งสาธารณะให้ฉันด้วยนะ New Haven Can Wait (2008)
There's nothing in transportation?ไม่มีงานอะไรให้ทำที่กรมขนส่งเลยเหรอครับ The Echo (2008)
Since it's toxic waste, certification, storage and transportation.- มีสัญญาให้ดูไหม? - ครับ กรณีของคุณน่าแปลกมาก Gomorrah (2008)
Saves on transportation costs.โดยลักพาตัวนักท่องเที่ยวเด็กสาว\ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง Taken (2008)
We don't have any transportation. We're stuck here.เราไม่มีรถหรืออะไรเลย เราติดอยู่ที่นี่ The Happening (2008)
Sir, did you hear what I said? We don't have any transportation!คุณครับ ได้ยินที่ผมพูดมั๊ย เราไม่มีรถ The Happening (2008)
/with his current mode /of transportation.ม้าคือฉัน! Bedtime Stories (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
Well, that's just fine, but you seem to be a little short of transportation right now, so my Team Alpha will deliver you to me.นั้นก็รับได้ แต่ตอนนี้นายไม่มียานพาหนะแล้ว ทีมอัลฟาของฉัน จะนำตัวนายมาหาฉัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Transportation's set.ให้หนูกลับไปวิทยาลัย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I assumed you had your own transportation.ผมนึกว่าคุณมีรถของคุณซะอีก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We cover room, board and transportation and you just pay for your class fees.รวมที่พัก สถานที่ พาหนะ คุณแค่จ่ายค่าเรียนค่ะ Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transportationA massive flood paralyzed the local transportation network.
transportationBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
transportationI'd like to settle the transportation arrangements before I leave.
transportationI know you can rely on him for transportation.
transportationIn the desert, camels are more important than cars for transportation.
transportationOur monthly income has to cover food, rent, clothing, transportation, and so on.
transportationParticipating in the General Meeting made me aware of the new technology of data transportation.
transportationService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
transportationSeveral thousand people were deprived of transportation by the accident.
transportationThat transportation in that city is quite good.
transportationThe massive flood paralyzed the local transportation network.
transportationThe public transportation system runs like clockwork.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลำเลียง[N] transportation, Syn. การขนส่ง, Example: สายแจ้งว่าคืนนี้จะมีการลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายที่ชายแดน, Thai definition: การขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
การคมนาคม[N] transportation, See also: communication, Syn. การขนส่ง, การติดต่อ, Example: การขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศถือเป็นการคมนาคมของมวลชน
ขนส่ง[N] transportation, Syn. การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย, Example: ธุรกิจด้านการขนส่งจะได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น, Thai definition: ธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อนย้าย[n.] (kān khleūoenyāi) EN: transportation   
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การขนล่ง[n.] (kān khonlong) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage   
การขนส่ง[n.] (kān khonsong) EN: transportation ; carriage ; cartage ; shipping   FR: transport [m]
การขนส่งมวลชน[n. exp.] (kān khonsong mūanchon) EN: mass transportation   
การขนย้าย[n.] (kān khonyāi) EN: transportation   
การลำเลียง[n.] (kān lamlīeng) EN: transportation   FR: transport [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; carriage ; transportation fee   FR: coût du transport [m]
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mūanchon) EN: mass transportation ; public transportation   FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง[n. exp.] (kotmāi kīokap kān khonsong) EN: law of transportation   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPORTATION    T R AE2 N S P ER0 T EY1 SH AH0 N
TRANSPORTATION'S    T R AE2 N S P ER0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transportation    (n) (t r a2 n s p oo t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beförderungsmittel {n} | Beförderungsmittel {pl}transportation | transportations [Add to Longdo]
Krantransport {m}transportation by crane [Add to Longdo]
Verkehrsunternehmen {n}transportation company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスポーテーション[, toransupo-te-shon] (n) transportation [Add to Longdo]
運送業[うんそうぎょう, unsougyou] (n) forwarding or transportation industry [Add to Longdo]
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses [Add to Longdo]
運送料[うんそうりょう, unsouryou] (n) cartage; transportation or shipping charges [Add to Longdo]
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
運搬作用[うんぱんさよう, unpansayou] (n) transportation [Add to Longdo]
運搬費[うんぱんひ, unpanhi] (n) transportation charge [Add to Longdo]
運輸[うんゆ, unyu] (n) transportation; (P) [Add to Longdo]
運輸行政[うんゆぎょうせい, unyugyousei] (n) transport administration; transportation administration [Add to Longdo]
貨物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转运[zhuǎn yùn, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] transportation; transfer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transportation \Trans`por*ta"tion\, n. [L. transportatio: cf. F.
   transportation.]
   1. The act of transporting, or the state of being
    transported; carriage from one place to another; removal;
    conveyance.
    [1913 Webster]
 
       To provide a vessel for their transportation. --Sir
                          H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Transport; ecstasy. [R.] --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transportation
   n 1: a facility consisting of the means and equipment necessary
      for the movement of passengers or goods [syn:
      {transportation system}, {transportation}, {transit}]
   2: the act of moving something from one location to another
     [syn: {transportation}, {transport}, {transfer},
     {transferral}, {conveyance}]
   3: the sum charged for riding in a public conveyance [syn:
     {fare}, {transportation}]
   4: the United States federal department that institutes and
     coordinates national transportation programs; created in 1966
     [syn: {Department of Transportation}, {Transportation},
     {DoT}]
   5: the commercial enterprise of moving goods and materials [syn:
     {transportation}, {shipping}, {transport}]
   6: the act of expelling a person from their native land; "men in
     exile dream of hope"; "his deportation to a penal colony";
     "the expatriation of wealthy farmers"; "the sentence was one
     of transportation for life" [syn: {exile}, {deportation},
     {expatriation}, {transportation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top