Search result for

dying

(71 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dying-, *dying*, dy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dying[ADJ] กำลังจะตาย, See also: ใกล้ตาย, ป่วยหนัก, Syn. enfeebled, feeble, ill, Ant. well, healthy
dying to do something[IDM] วิตกมากกับบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying without issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู failure of issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Dying Patientผู้ป่วยซึ่งทราบกำหนดการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm dying.ฉันกำลังจะตาย Pret-a-Poor-J (2008)
And you're gonna meet this editor, 'cause he's dying to meet you.แล้วก็ไปเจอบรรณาธิการ เพราะว่าเขาอยากจะเจอเธอจะตายอยู่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
She could be hurt or dying or worse.คลาร์ก, ญาติฉัน, เพื่อนรักนาย, หายตัวไป. Committed (2008)
I was dying.ผมตายไปแล้ว Odyssey (2008)
When I was dying, I saw my dad. He was right there in front of me.ตอนที่ผมกำลังจะตาย ผมเห็นพ่อผม ผมเห็นเขาชัดเจนตรงหน้าผม Odyssey (2008)
Dobbs is dying. We've got to stop the bleeding.ด็อบแย่มาก เรากำลังห้ามเลือดอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
You are being irrational. People are dying.คุณไม่เหตุผลเลยมีคน Dead Space: Downfall (2008)
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
A moment ago, you thought you were dying.เมื่อกี้ คุณคิดว่าคุณกำลังจะตาย Not Cancer (2008)
Can you please tell them I'm not dying?คุณช่วยบอกเค้าที ว่าฉันไม่ตายหรอก Birthmarks (2008)
If there were something to be done, I would have done it in the year he spent dying.ถ้ามีอะไรที่สามารถทำได้ ฉันจะทำก่อนที่เขาจะตาย Birthmarks (2008)
So you like her now that she's dying.คุณชอบเธอ แล้วตอนนี้เธอกำลังจะตาย Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dyingAncient customs are dying out quickly today.
dyingElephants are in danger of dying out.
dyingHe saved the dying child by giving his blood.
dyingHe's dying to see Seiko.
dyingI am afraid of dying.
dyingI am dying for a cold drink.
dyingI am dying to see her again.
dyingI am just dying for a Coke right now.
dyingI'm dying for a beer!
dyingI'm dying for a cold drink.
dyingI'm dying for a cup of coffee.
dyingI'm dying for frozen yogurt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฮือกสุดท้าย[ADJ] dying; moribund, Example: ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา, Thai definition: การหายใจครั้งสุดท้าย
การตาย[N] death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว
ปลาชา[N] nearly-dead fish, See also: dying fish, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่จวนจะตาย
ปลาชา[N] nearly-dead fish, See also: dying fish, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่จวนจะตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī khreung khon) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying   
ใกล้จะสิ้นใจ[X] (klai ja sinjai) EN: dying   FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
ใกล้จะตาย[X] (klai ja tāi) EN: dying   FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
ปลาชา [n. exp.] (plā chā) EN: nearly-dead fish ; dying fish   
วัยเรียน[n. exp.] (wai rīen) EN: school age ; studying age ; education age   FR: âge scolaire [m]
เวลาเรียน[n. exp.] (wēlā rīen) EN: school hours ; studying time ; time in school   FR: heures de cours

CMU English Pronouncing Dictionary
DYING    D AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dying    (v) (d ai1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussterbenddying out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
或る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..") [Add to Longdo]
或る日;ある日;或日(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]
遺訓[いくん, ikun] (n) dying instructions [Add to Longdo]
遺志[いし, ishi] (n) dying wish; (P) [Add to Longdo]
遺命[いめい, imei] (n,vs) will; dying instructions [Add to Longdo]
一死[いっし, isshi] (n) (1) dying; laying down one's life; (2) one out (baseball) [Add to Longdo]
一死報国[いっしほうこく, isshihoukoku] (n) dying for one's country [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
永逝[えいせい, eisei] (n,vs) death; dying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp, #29,365 [Add to Longdo]
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, / ] dying (from illness); facing death; on one's deathbed, #35,242 [Add to Longdo]
垂死[chuí sǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ, ] dying, #35,278 [Add to Longdo]
垂死挣扎[chuí sǐ zhēng zhá, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ ㄓㄥ ㄓㄚˊ, / ] dying struggle, #47,020 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.]
   [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to
   Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to
   harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen,
   OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead},
   {Death}.]
   1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to
    live; to suffer a total and irreparable loss of action of
    the vital functions; to become dead; to expire; to perish;
    -- said of animals and vegetables; often with of, by,
    with, from, and rarely for, before the cause or occasion
    of death; as, to die of disease or hardships; to die by
    fire or the sword; to die with horror at the thought.
    [1913 Webster]
 
       To die by the roadside of grief and hunger.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       She will die from want of care.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer death; to lose life.
    [1913 Webster]
 
       In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To perish in any manner; to cease; to become lost or
    extinct; to be extinguished.
    [1913 Webster]
 
       Letting the secret die within his own breast.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       Great deeds can not die.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness,
    discouragement, love, etc.
    [1913 Webster]
 
       His heart died within, and he became as a stone. --1
                          Sam. xxv. 37.
    [1913 Webster]
 
       The young men acknowledged, in love letters, that
       they died for Rebecca.        --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die
    to pleasure or to sin.
    [1913 Webster]
 
   6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to
    vanish; -- often with out or away.
    [1913 Webster]
 
       Blemishes may die away and disappear amidst the
       brightness.              --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as
    where moldings are lost in a sloped or curved face.
    [1913 Webster]
 
   8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor.
    [1913 Webster]
 
   {To die in the last ditch}, to fight till death; to die
    rather than surrender.
    [1913 Webster]
 
       "There is one certain way," replied the Prince
       [William of Orange] " by which I can be sure never
       to see my country's ruin, -- I will die in the last
       ditch."                --Hume (Hist.
                          of Eng. ).
 
   {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died
    out.
 
   Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dying \Dy"ing\, a.
   1. In the act of dying; destined to death; mortal;
    perishable; as, dying bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to dying or death; as, dying bed; dying
    day; dying words; also, simulating a dying state.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dying \Dy"ing\, n.
   The act of expiring; passage from life to death; loss of
   life.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dying
   adj 1: in or associated with the process of passing from life or
       ceasing to be; "a dying man"; "his dying wish"; "a dying
       fire"; "a dying civilization" [ant: {nascent}]
   2: eagerly desirous; "anxious to see the new show at the
     museum"; "dying to hear who won" [syn: {anxious(p)},
     {dying(p)}]
   n 1: the time when something ends; "it was the death of all his
      plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
      {demise}] [ant: {birth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top