ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derogate

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derogate-, *derogate*
Possible hiragana form: でろがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derogate[VI] ทำให้น้อยลง (คำทางการ), See also: ลดความสำคัญลง, Syn. denigrate, discount, Ant. esteem
derogate[VI] บิดเบือน, See also: เบี่ยนเบน, Syn. detract, disparage
derogate from[PHRV] ทำให้ลดน้อยลง (โดยเฉพาะสิ่งที่ดี), See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ถดถอย

English-Thai: Nontri Dictionary
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
derogate the rightลิดรอนสิทธิ, เพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derogate (v) dˈɛrəgɛɪt (d e1 r @ g ei t)
derogated (v) dˈɛrəgɛɪtɪd (d e1 r @ g ei t i d)
derogates (v) dˈɛrəgɛɪts (d e1 r @ g ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derogate \Der"o*gate\, v. i.
   1. To take away; to detract; to withdraw; -- usually with
    from.
    [1913 Webster]
 
       If we did derogate from them whom their industry
       hath made great.           --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       It derogates little from his fortitude, while it
       adds infinitely to the honor of his humanity.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To act beneath one-s rank, place, birth, or character; to
    degenerate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       You are a fool granted; therefore your issues, being
       foolish, do not derogate.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Would Charles X. derogate from his ancestors? Would
       he be the degenerate scion of that royal line?
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derogate \Der"o*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Derogated}; p. pr. &
   vb. n. {Derogating}.] [L. derogatus, p. p. of derogare to
   derogate; de- + rogare to ask, to ask the people about a law.
   See {Rogation}.]
   1. To annul in part; to repeal partly; to restrict; to limit
    the action of; -- said of a law.
    [1913 Webster]
 
       By several contrary customs, . . . many of the civil
       and canon laws are controlled and derogated. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen; to detract from; to disparage; to depreciate;
    -- said of a person or thing. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Anything . . . that should derogate, minish, or hurt
       his glory and his name.        --Sir T. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derogate \Der"o*gate\, n. [L. derogatus, p. p.]
   Diminished in value; dishonored; degraded. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derogate
   v 1: cause to seem less serious; play down; "Don't belittle his
      influence" [syn: {minimize}, {belittle}, {denigrate},
      {derogate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top