ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapproval

D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapproval-, *disapproval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disapproval[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ชอบ, การไม่ยอมรับ, Syn. dismissal, refusal, Ant. acceptance, welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame

English-Thai: Nontri Dictionary
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must ask, what is the manner of your disapproval of Mr Darcy?ฉันคงต้องถามว่าเพราะอะไร คุณถึงไม่ชอบคุณดาร์ซี่ Pride & Prejudice (2005)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
The threat of your parents' disapproval is the only dark cloud on what has been an otherwise perfect day.การต่อสู้กับความไม่ยินยอมของพ่อแม่คุณ เป็นเพียงแค่เมฆดำที่จะมาปกคลุมก่อนที่จะมีวันที่สวยงามเท่านั้น The Princesses and the Frog (2011)
See, we're uniting Fae from many lands in their utter disapproval of our love.เห็นไหม เราทำให้เฟจากทุกทิศ สามัคคีในการเกลียดความรักเรา The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I guess we're lucky her disapproval will be stuffed behind a mask.งั้น... Masquerade (2013)
Disapproval Rallyชุมนุมประท้วงไม่ให้ถอดถอน The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disapprovalHe showed his disapproval by raising an eyebrow.
disapprovalThey communicate disapproval by shaking their heads.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPROVAL D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapproval (n) dˌɪsəprˈuːvəl (d i2 s @ p r uu1 v @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbilligung {f}; Missfallen {n} | Missbilligungen {pl}disapproval | disapprovals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval [Add to Longdo]
難色[なんしょく, nanshoku] (n) disapproval; (P) [Add to Longdo]
認否[にんぴ, ninpi] (n) approval or disapproval [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement [Add to Longdo]
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll) [Add to Longdo]
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disapproval \Dis`ap*prov"al\, n.
   Disapprobation; dislike; censure; adverse judgment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapproval
   n 1: a feeling of disliking something or what someone is doing
      [ant: {approval}]
   2: the expression of disapproval [ant: {approval},
     {commendation}]
   3: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   4: the act of disapproving or condemning [ant: {approval},
     {approving}, {blessing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top