ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humiliate

HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humiliate-, *humiliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humiliate[VT] ขายหน้าขายตา, See also: ทำให้เสียเกียรติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา Gandhi (1982)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า As Good as It Gets (1997)
To humiliate the people of color who are reduced to riding' on 'em.ทำให้คนผิวสีอับอาย ที่ต้องขึ้นรถเมล์ Crash (2004)
You remember. Malcolm used to love to humiliate him all the time.ถ้าจำได้ มัลคอล์มชอบกดเขาอยู่ตลอดเวลา Four Brothers (2005)
It wasn't enough for you to humiliate me at Band Camp?มันยังไม่พออีกเหรอ กับเรื่องขายขี้หน้าที่แคมป์หน่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
This is what you wanted, isn't it, to humiliate me and make me quit?นี่หรือ ที่คุณต้องการมัน ทำให้ เพื่อฉันจะได้ลาออก งั้นรึ Pilot (2006)
You want to humiliate me some more?อยากจะเยาะเย้ยฉันอีกละซิ A Change Is Gonna Come (2007)
It's not bad enough that you humiliate me by getting in bed with my husband.มันยังไม่แย่พอที่จะทำให้ฉันขายหน้า โดยการนอนกับสามีของฉัน The Heart of the Matter (2007)
You have to humiliate me at work,too.คุณก็ทำให้ฉันขายหน้าในที่ทำงานอีกด้วย The Heart of the Matter (2007)
Look... when I'm out there roaming the floors, okay, I am the other grey that dr.Yang likes to humiliate and kick around.ฟังนะ... เมื่อฉันออกจากตรงนี้ไปที่ชั้น,ตกลงนะ ฉันเป็นเกรย์อีกคน ดร.หยางชอบ ทำให้ฉันขายหน้าและเตะให้ฉันพ้นจากตรงนั้น Kung Fu Fighting (2007)
Yeah, you-you berate and humiliate the salesman in front of the customer, like so, which i-i thought we did very well.เราทำให้พนักงานขายหน้า ต่อหน้าลูกค้าแบบตะกี้... ซึ่งเราทำได้แหล่มมาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humiliateAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
humiliateHe felt utterly humiliated.
humiliateHe was humiliated by her.
humiliateI was never so humiliated in my life.
humiliateShe failed and felt humiliated.
humiliateShe felt so humiliated that she couldn't say anything.
humiliateTo lose face means to be humiliated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน[V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
สบประมาท[V] insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
ฉีกหน้า[V] humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
หลู่[V] insult, See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight, Syn. ลบหลู่, ดูถูก, ดูหมิ่น, Ant. เชิดชู, ยกย่อง, Example: เธอไม่ควรหลู่เกียรติเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
เจียมตน[v.] (jīemton) EN: humble ; humiliate ; abase   
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect   FR: insulter : humilier ; mépriser
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMILIATE HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T
HUMILIATED HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T IH0 D
HUMILIATES HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humiliate (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪt (h y uu1 m i1 l i ei t)
humiliated (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪtɪd (h y uu1 m i1 l i ei t i d)
humiliates (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪts (h y uu1 m i1 l i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humiliate \Hu*mil"i*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Humiliated}; p.
   pr. & vb. n. {Humiliating}.] [L. humiliatus, p. p. of
   humiliare. See {Humble}.]
   To reduce to a lower position in one's own eyes, or in the
   eyes of others; to cause a loss of pride or dignity; to
   humble; to mortify.
   [1913 Webster]
 
      We stand humiliated rather than encouraged. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humiliate
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top