ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humiliate

HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humiliate-, *humiliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humiliate[VT] ขายหน้าขายตา, See also: ทำให้เสียเกียรติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา Gandhi (1982)
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า Clue (1985)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
You just humiliated me in front of half the guys at school!เธอทำให้ฉันขายหน้า ต่อหน้าเพื่อนครึ่งโรงเรียนแล้ว! Hocus Pocus (1993)
I just don't wanna be humiliated again.ฉันไม่อยากเป็น ต่ำต้อยอีกครั้ง In the Name of the Father (1993)
I was so humiliated.ฉันขายหน้ามากๆ The Joy Luck Club (1993)
I feel so humiliated.ผมรู้สึกขายหน้าจัง Junior (1994)
He wanted to save us, and he was crushed and humiliated.ทั้งที่ซาลานอยากช่วยพวกเรา แต่สุดท้าย ถูกขยี้ ถูกฉีกหน้า Wild Reeds (1994)
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า As Good as It Gets (1997)
Comrade Li was purged and humiliated.สหายหลี่คือความอัปยส เขาถูกเนรเทศออกจากพรรคไปแล้ว The Red Violin (1998)
Now I'm humiliated, so your work is done here.สัญชาติญาณที่แท้จริงของผมถูกคุณปลุกขึ้นมาแล้ว Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humiliateAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
humiliateHe felt utterly humiliated.
humiliateHe was humiliated by her.
humiliateI was never so humiliated in my life.
humiliateShe failed and felt humiliated.
humiliateShe felt so humiliated that she couldn't say anything.
humiliateTo lose face means to be humiliated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน[V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
สบประมาท[V] insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
ฉีกหน้า[V] humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
หลู่[V] insult, See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight, Syn. ลบหลู่, ดูถูก, ดูหมิ่น, Ant. เชิดชู, ยกย่อง, Example: เธอไม่ควรหลู่เกียรติเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
เจียมตน[v.] (jīemton) EN: humble ; humiliate ; abase   
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect   FR: insulter : humilier ; mépriser
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMILIATE    HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T
HUMILIATED    HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humiliate    (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪt (h y uu1 m i1 l i ei t)
humiliated    (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪtɪd (h y uu1 m i1 l i ei t i d)
humiliates    (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪts (h y uu1 m i1 l i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humiliate \Hu*mil"i*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Humiliated}; p.
   pr. & vb. n. {Humiliating}.] [L. humiliatus, p. p. of
   humiliare. See {Humble}.]
   To reduce to a lower position in one's own eyes, or in the
   eyes of others; to cause a loss of pride or dignity; to
   humble; to mortify.
   [1913 Webster]
 
      We stand humiliated rather than encouraged. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humiliate
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top