หรือคุณหมายถึง dimneß?
Search result for

dimness

(9 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dimness-, *dimness*, dimnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
ความขมุกขมัว[N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dimness    (n) (d i1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
霞(P);翳み;翳[かすみ, kasumi] (n) (1) (霞 only) (See 霧・1) haze (esp. in spring); mist; (2) (esp. 翳み,翳) dimness (of sight); (P) [Add to Longdo]
小暗がり[こくらがり, kokuragari] (n) dimness; dimly lit place [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dimness \Dim"ness\, n. [AS. dimness.]
   1. The state or quality ? being dim; lack of brightness,
    clearness, or distinctness; dullness; obscurity.
    [1913 Webster]
 
   2. Dullness, or want of clearness, of vision or of
    intellectual perception. --Dr. H. More.
 
   Syn: Darkness; obscurity; gloom. See {Darkness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dimness
   n 1: the state of being poorly illuminated [syn: {dimness},
      {duskiness}]
   2: the property of lights or sounds that lack brilliance or are
     reduced in intensity [syn: {dimness}, {subduedness}]
   3: the quality of being dim or lacking contrast [syn: {dimness},
     {faintness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top