หรือคุณหมายถึง duskineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duskiness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duskiness-, *duskiness*, duskines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา duskiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *duskiness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsterkeit {f}duskiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duskiness \Dusk"i*ness\, n.
   The state of being dusky.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duskiness
   n 1: the state of being poorly illuminated [syn: {dimness},
      {duskiness}]
   2: a swarthy complexion [syn: {darkness}, {duskiness},
     {swarthiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top