ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crump

K R AH1 M P   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crump-, *crump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crump[N] เสียงดังเหมือนเสียงระเบิด
crumpet[N] ขนมเค้กชนิดหนึ่ง
crumpet[SL] คนที่มีความต้องการทางเพศ
crumple[VT] ทำให้เป็นรอยยับย่น, Syn. wrinkle, crease, fold
crumple[VT] ทำให้พังทลาย, Syn. colapse, fall down
crumple[VI] เป็นรอยยับย่น
crumple[VI] พังทลาย
crumple[N] รอยย่น, Syn. crease, wrinkle
crumple[VI] หงุดหงิดและผิดหวัง, See also: ว้าวุ่น
crumple up[PHRV] บดขยี้และบิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crumpled Tummy Syndromeผิวหนังท้องย่นและหย่อนยาน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
ยับ[v.] (yap) EN: be crumpled up   
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed   FR: froissé ; plissé
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out   
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMP    K R AH1 M P
CRUMPLE    K R AH1 M P AH0 L
CRUMPLED    K R AH1 M P AH0 L D
CRUMPLER    K R AH1 M P AH0 L ER0
CRUMPLER    K R AH1 M P L ER0
CRUMPTON    K R AH1 M P T AH0 N
CRUMPACKER    K R AH1 M P AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumpet    (n) krˈʌmpɪt (k r uh1 m p i t)
crumple    (v) krˈʌmpl (k r uh1 m p l)
crumpets    (n) krˈʌmpɪts (k r uh1 m p i t s)
crumpled    (v) krˈʌmpld (k r uh1 m p l d)
crumples    (v) krˈʌmplz (k r uh1 m p l z)
crumpling    (v) krˈʌmplɪŋ (k r uh1 m p l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄皱[nòng zhòu, ㄋㄨㄥˋ ㄓㄡˋ, / ] crumple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush [Add to Longdo]
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P) [Add to Longdo]
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward) [Add to Longdo]
皺が寄る[しわがよる, shiwagayoru] (exp,v5r) to crumple; to wrinkle [Add to Longdo]
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crump \Crump\ (kr[u^]mp), a. [AS. crumb stooping, bent down;
   akin to OHG. chrumb, G. krumm, Dan. krum, D. krom, and E.
   cramp.]
   1. Crooked; bent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Crooked backs and crump shoulders.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Hard or crusty; dry baked; as, a crump loaf. [Prov. Eng. &
    Scot.] --Hallivell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crump
   v 1: make a noise typical of an engine lacking lubricants [syn:
      {crump}, {thud}, {scrunch}]
   2: bombard with heavy shells
   3: explode heavily or with a loud dull noise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top