Search result for

crud

(100 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crud-, *crud*, cru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crud[N] คนหรือสิ่งที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crud[SL] สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crude[ADJ] ที่ไม่มีการพัฒนา
crude[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude[ADJ] หยาบคาย
cruddy[SL] ไม่น่าพอใจ, See also: ใช้ไม่ได้
crudely[ADV] อย่างคร่าวๆ, See also: อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
crudely[ADV] อย่างดิบ, See also: อย่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
recrudesce(รีครูเดส') vi. ระบาดขึ้นอีก,ปะทุขึ้นอีก, See also: recrudescence n. recrudescency n. recrudescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crude birth rateอัตราเกิดอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude dataข้อมูลอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude death rateอัตราตายอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude divorce rateอัตราหย่าอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude drugยาดิบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude fibreกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude marriage rateอัตราสมรสอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crude rateอัตราอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย Inkheart (2008)
Well, you are my crude scribblings, Magpie so I'd be careful what I scrumple up if I were you.แกเองก็มาจากตัวหนังสือห่วยแตก ของฉันเหมือนกัน ยายนก ถ้าฉันเป็นแก ฉันคงจะระวังปากตัวเอง ให้มากกว่านี้หน่อย Inkheart (2008)
Help with the crudit.- เดี๋ยวผมมานะ Burn After Reading (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
Why do you bring sugary, chemical-filled crud to my house every time you visit? What?พี่ไม่ได้เชิญผมมา4ปีแล้วนะ Bedtime Stories (2008)
Must you be so crude?คุณต้องทำตัวไม่มีกาละเทศะด้วยเหรอ Marry Me a Little (2009)
The method by which I brought you over here was crude, and I'm sorry for that, but there were people who were trying to prevent our meeting.วิธีการที่ผมนำพาคุณ มาที่นี่มันดูหยาบไป และผมเสียใจสำหรับเรื่องนั่น แต่มีคนจำนวนหนึ่ง คอยขัดขวางการพบปะของเรา Momentum Deferred (2009)
Ok, so he was crude with the first victim,โอเค งั้นเขาทำอย่างหยาบ ๆ กับเหยื่อรายแรก The Eyes Have It (2009)
I would simply put it back, but I would never subject you to a process so crude.ผมจะได้นำมันกลับไป แต่ไม่อยากใช้คุณเป็นตัวทดลอง ในกระบวนการอย่างหยาบๆ Grey Matters (2009)
- Want a crudite? There you go.- ทูน่า ครูเท่ต์ ลองดู Theatricality (2010)
- I don't want an extra bathroom. Or a tuna... crude. I just want my house back.ผมไม่อยากได้ห้องน้ำเพิ่ม หรือทูน่า ครูด ผมอยากได้บ้านผม Theatricality (2010)
You know, it might only be crud like this,จริงๆนะ.. ถึงมันจะดูไม่น่ากินเลย.. Peleliu Landing (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crudThis figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.
crudThe method was crude but very effective.
crudWhen refined, crude oil yields many products.
crudHis crude jokes made Jane angry.
crudIt is only recently that crude oil has come to be used to make chemical products.
crudGet your crude cop hand away from me!
crudI was offended by her crude manners.
crudThis is a crude material imported from Malaysia.
crudCrude oil has been falling in price.
crudCrude persuasion is to persistently egg someone on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด
ตึงตัง[ADJ] impolite, See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered, Example: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง, Thai definition: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไคล[n.] (khlai) EN: scurf ; dead skin ; crud   FR: crasse [f] ; saleté [f] ; graisse (humaine) [f] ; suif [m]
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt   FR: gros sel [m]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude   FR: résistant ; coriace
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables   FR: assaisonnement pour crudités [m]
น้ำมันดิบ[n. exp.] (nāmman dip) EN: crude ; crude oil   FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUD    K R AH1 D
CRUDE    K R UW1 D
CRUDDY    K R AH1 D IY0
CRUDES    K R UW1 D Z
CRUDUP    K R AH1 D AH2 P
CRUDE'S    K R UW1 D Z
CRUDELE    K R UW1 D AH0 L
CRUDELY    K R UW1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crude    (j) (k r uu1 d)
cruder    (j) (k r uu1 d @ r)
crudely    (a) (k r uu1 d l ii)
crudest    (j) (k r uu1 d i s t)
crudity    (n) (k r uu1 d i t ii)
crudeness    (n) (k r uu1 d n i s)
crudities    (n) (k r uu1 d i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil [Add to Longdo]
ハイサルファ[, haisarufa] (n) high-sulfur (crude oil); high-sulphur [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
軽質油[けいしつゆ, keishitsuyu] (n) light crude oil [Add to Longdo]
原油[げんゆ, genyu] (n) crude oil; (P) [Add to Longdo]
原油価格[げんゆかかく, genyukakaku] (n) crude oil price [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil [Add to Longdo]
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works. [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] crude saltpeter [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] crude bamboo mat [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] crude bamboo mat [Add to Longdo]
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, ] crude; gruff; rough [Add to Longdo]
粗鲁[cū lǔ, ㄘㄨ ㄌㄨˇ, / ] crude; coarse; rough [Add to Longdo]
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, ] crude and irascible (temperament); tall appearance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crud \Crud\ (kr?d), n.
   See {Curd}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curd \Curd\ (k[^u]rd), n. [Of Celtic origin; cf. Gael. gruth,
   Ir, gruth, cruth, curd, cruthaim I milk.] [Sometimes written
   {crud}.]
   1. The coagulated or thickened part of milk, as distinguished
    from the whey, or watery part. It is eaten as food,
    especially when made into cheese.
    [1913 Webster]
 
       Curds and cream, the flower of country fare.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The coagulated part of any liquid.
    [1913 Webster]
 
   3. The edible flower head of certain brassicaceous plants, as
    the broccoli and cauliflower.
    [1913 Webster]
 
       Broccoli should be cut while the curd, as the
       flowering mass is termed, is entire. --R. Thompson.
    [1913 Webster]
 
       Cauliflowers should be cut for use while the head,
       or curd, is still close and compact. --F. Burr.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crud
   n 1: heavy wet snow that is unsuitable for skiing
   2: any substance considered disgustingly foul or unpleasant
     [syn: {filth}, {crud}, {skank}]
   3: an ill-defined bodily ailment; "he said he had the crud and
     needed a doctor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top