ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conversant

K AH0 N V ER1 S AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conversant-, *conversant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversant[ADJ] ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled

English-Thai: Nontri Dictionary
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
I've been appropriately conversant about you.ผมพูดถึงคุณแต่ในแง่ดี Saturn Returns (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เคย[X] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with   FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERSANT K AH0 N V ER1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conversant (j) kˈənvˈɜːʳsnt (k @1 n v @@1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed, #116,984 [Add to Longdo]
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, / ] conversant; skilled; proficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精通[せいつう, seitsuu] (n,vs) (1) acquaintance; having knowledge; being expert; being versed in; conversant; (2) first ejaculation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conversant \Con"ver*sant\, a. [L. conversans, p. pr. of
   conversari: cf. F. conversant.]
   1. Having frequent or customary intercourse; familiary
    associated; intimately acquainted.
    [1913 Webster]
 
       I have been conversant with the first persons of the
       age.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Familiar or acquainted by use or study; well-informed;
    versed; -- generally used with with, sometimes with in.
    [1913 Webster]
 
       Deeply conversant in the Platonic philosophy.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       he uses the different dialects as one who had been
       conversant with them all.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Conversant only with the ways of men. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Concerned; occupied.
    [1913 Webster]
 
       Education . . . is conversant about children. --W.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conversant \Con*vers"ant\, n.
   One who converses with another; a convenser. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conversant
   adj 1: (usually followed by `with') well informed about or
       knowing thoroughly; "conversant with business trends";
       "familiar with the complex machinery"; "he was familiar
       with those roads" [syn: {conversant(p)}, {familiar(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top