Search result for

-confinement-

(28 entries)
(2.6239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confinement, *confinement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confinement[N] การจำกัด, Syn. restriction, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration

English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Confinementกำหนดคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
- He's in solitary confinement. - What?เขาอยู่ในการกักกันของทหาร / อะไรนะ Boxed In (2008)
And the solitary confinement was clever.และห้องขังเดี่ยว มันเป็นอะไรที่ฉลาดมาก Law Abiding Citizen (2009)
"We're all of us sentenced to solitary confinement Inside our own skins, for life."เห็นได้ชัดว่าคนร้ายไม่สนใจว่า เหยื่อจะถูกพบหรือไม่ Solitary Man (2010)
And they finally put him in solitary confinementแล้วพวกเขาก็ต้องจับเขา เข้าขังเดี่ยว The Fight (2010)
Unlawful confinement.กักขังโดยไม่ชอบ Bullet Proof (2010)
First guy I've ever met who actually prefers solitary confinement.เป็นคนแรกที่ผมเคยเห็นว่า เค้าพอใจกับการถูกขังเดียว X-Men: First Class (2011)
I now understand why women used to go into confinement.ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้หญิง ถึงต้องเก็บตัว Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Kidnap, confinement, assault. How could a lawyer do this?ลักพาตัว กักกัน ทำร้ายร่างกาย คนเป็นทนายความทำแบบนี้ได้อย่างไร I Need Romance (2011)
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ Damaged (2012)
During my confinement, I promised God that if given another chance, I would live in truth.ในเวลานี้ ฉันสัญญากับพระเจ้าว่า ถ้าฉันสามารถย้อนเวลาได้ ฉันจะขออยู่กับความเป็นจริง Confidence (2012)
in solitary confinement.ถูกส่งไปอยู่แผนกตรวจตรา Caged Fae (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกัก[n.] (kān kak) EN: confinement   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFINEMENT    K AH0 N F AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confinement    (n) (k @1 n f ai1 n m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks [Add to Longdo]
Ausgehverbot {n}confinement to barracks [Add to Longdo]
Beschränkung {f} (auf)confinement (to) [Add to Longdo]
Stubenarrest {m}confinement to one's room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confinement \Con*fine"ment\, n.
   1. Restraint within limits; imprisonment; any restraint of
    liberty; seclusion.
    [1913 Webster]
 
       The mind hates restraint, and is apt to fancy itself
       under confinement when the sight is pent up.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Restraint within doors by sickness, esp. that caused by
    childbirth; lying-in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confinement
   n 1: concluding state of pregnancy; from the onset of
      contractions to the birth of a child; "she was in labor for
      six hours" [syn: {parturiency}, {labor}, {labour},
      {confinement}, {lying-in}, {travail}, {childbed}]
   2: the act of restraining of a person's liberty by confining
     them
   3: the state of being confined; "he was held in confinement"
   4: the act of keeping something within specified bounds (by
     force if necessary); "the restriction of the infection to a
     focal area" [syn: {restriction}, {confinement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top