ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

co-worker

K OW1 W ER1 K ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co-worker-, *co-worker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her co-workers must've given her a hard time.เพื่อนร่วมงานคงจะ ไม่กล้าที่จะคบกับอึนโซนะสิ Autumn in My Heart (2000)
All my co-workers were scratching their heads,เพื่อนร่วมงานของฉัน เอาแต่เกาหัว Fly, Daddy, Fly (2006)
And I have a co-worker in a cage.และฉันมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในกรง Left Turn Ahead (2007)
That not one of Oren's co-workers is gonna hearเพื่อนร่วมงานของโอเรนจะไม่มาได้ยิน Safe and Sound (2008)
My co-workers and I will relieve you of any communication devicesข้ากับผู้ร่วมงานจะได้ ปลดเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านออก Hostage Crisis (2009)
Sgt. batista and I are co-workers and friends.จ่าบาติสต้ากับฉัน เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนกัน Slack Tide (2009)
Her co-worker sees her leaving the scene, the victim's blood is on her clothes, her fingerprints are on the murder weapon.เพื่อนร่วมงานเห็นเธอขับรถออกมา เลือดผู้ตายติดอยู่ที่เสื้อเธอ - อาวุธก็มีรอยนิ้วมือเธอ The Next Three Days (2010)
I used to play with a co-worker friend of mine.ฉันเคยเล่นกับ เพื่อนร่วมงานของฉัน The Uncanny Valley (2010)
- When we talk to his co-workers and patients, we're not gonna hear about anything?ถ้าเราถามพวกคนไข้ ไม่ก็เพื่อนร่วมงาน เขาจะไม่บอกอะไรเราหรอคะ Ain't No Sunshine (2010)
What would it take for you or one of your co-workers to go home with a customer?มีอะไรที่จะทำให้คุณ หรือเืพื่อนร่วมงานของคุณ กลับบ้้านกับลูกค้ามั้ย Middle Man (2010)
Can some of my old co-workers stop by?เอ่อ คือ.. เพื่อนผมที่เคยทำงานด้วยกันเขาจะมาเยี่ยมนะครับ ให้พวกเขามาได้ไหมครับ Haunters (2010)
I look at my co-workers and I see the doubt in their eyes and it makes me doubt myself.เวลาที่ฉันมองหน้าเพื่อนร่วมงาน ฉันเห็นความสงสัยในสายตาพวกเขา และมันทำให้ฉันรู้สึกสงสัยในตัวเอง Just Let Go (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CO-WORKER K OW1 W ER1 K ER0
CO-WORKERS K OW1 W ER1 K ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy, #30,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
職場結婚[しょくばけっこん, shokubakekkon] (n) marriage between co-workers [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 co-worker \co`-work"er\, coworker \co`work"er\(k?`w?rk"?r), n.
   One who works with another; a cooperator.
 
   Syn: colleague, coworker, fellow worker, fellow-worker,
     workfellow.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 co-worker
   n 1: an associate that one works with [syn: {colleague}, {co-
      worker}, {fellow worker}, {workfellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top