ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confrere

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confrere-, *confrere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confrere[N] เพื่อนร่วมงาน, See also: สมาชิก, Syn. colleague, associate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confrere(คอน'แฟรฺ) n. สมาชิกชมรม (หมู่คณะ,สมาคม), Syn. colleague

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confrere \Con`frere"\, n. [F.]
   Fellow member of a fraternity; intimate associate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confrere
   n 1: a person who is member of one's class or profession; "the
      surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
      fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top