Search result for

เพื่อนร่วมงาน

(36 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อนร่วมงาน-, *เพื่อนร่วมงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not something I'd discuss with coworkers In an elevator.ไ่ม่ไปบอกเพื่อนร่วมงานในลิฟท์หรอก Adverse Events (2008)
A colleague checking up on a patient?เพื่อนร่วมงานฉันตรวจสุขภาพคนไข้แล้ว Birthmarks (2008)
Could have picked up a parasite from a co-worker.เก็บตัวอย่างพยาธิได้ จากเพื่อนร่วมงาน Emancipation (2008)
Your associate Sonia Bern has raised prices at that knocking shop of hers.เพื่อนร่วมงานคุณ โซเนีย เบิร์น ขึ้นค่าตัวในซ่องของเธอ The Bank Job (2008)
You stop your collegues from having their boys night out in my clubs.คุณช่วยไปหยุดเพื่อนร่วมงานคุณ ให้เลิกทำตัวเป็นเด็กในคลับผมซะ The Bank Job (2008)
I've ever made to you and your colleagues.ที่ผมเคยจ่ายให้คุณ และเพื่อนร่วมงานของคุณ The Bank Job (2008)
For fuck's sake. Who is this?เราต้องหาพวกคนร้ายให้เจอ ก่อนเพื่อนร่วมงานที่แสนซื่อสัตย์ของคุณ นั่นใครพูด The Bank Job (2008)
Just a matter of whether you do it before or after I shame you in front of your coworkers here.ไม่ว่าที่คุณทำมาก่อนหน้านี้หรือหลังจากที่ผมจะทำให้คุณ\ อับอายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานที่นี่ Breaking and Entering (2008)
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ Pineapple Express (2008)
That not one of Oren's co-workers is gonna hearเพื่อนร่วมงานของโอเรนจะไม่มาได้ยิน Safe and Sound (2008)
From what I've, uh, heard about him from his other co-workers, that doesn't sound too likely.จากที่ผมได้ยินจาก เพื่อนร่วมงานคนอื่น ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นนะ Greatness Achieved (2008)
We have lost friends and loved ones here, but we have prevailed.เราสูญเสียเพื่อนร่วมงาน คนรักของเราที่นี่ แต่เราต้องเข้มแข็งกว่า Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohort[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. partner, ally, companion
colleague[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner
confrere[N] เพื่อนร่วมงาน, See also: สมาชิก, Syn. colleague, associate
sidekick[N] เพื่อนร่วมงาน
workfellow[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. colleague
yokefellow[N] คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colleague (n ) เพื่อนร่วมงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top