ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cognition

K AA0 G N IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cognition-, *cognition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognition(n) การรับรู้, Syn. perception, knowing, insight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้, กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้, ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้, การจำแนกออก, การรู้จัก, การยอมรับ, การทักทาย, การแสดงว่าเห็นคุณค่า, การแสดงว่ารู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ, ญาณ
recognition(n) การสำนึก, ความเอาใจใส่, การจำได้, การรู้จัก, การทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cognitionประชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitionการรู้คิด [TU Subject Heading]
Cognitionการจดจำวัตถุด้วยการเรียนรู้, การรู้, พุทธิปัญญาความรู้, ความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆ, การมีความรู้ความเข้าใจ, สติปัญญาความรู้ [การแพทย์]
Cognition in childrenการรู้คิดในเด็ก [TU Subject Heading]
Cognition in infantsการรู้คิดในทารก [TU Subject Heading]
Cognition in old ageการรู้คิดในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Cognition, Impairedความคิดความอ่านเสื่อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because there was are cognition that fascism rose in Europe with the help of enormous corporations.เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์ขึ้นครองอำนาจในยุโรป ด้วยความช่วยเหลือของบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย The Corporation (2003)
I, uh... hey, I had a paper on body symmetry and cognition published in the Annual Review of Psychology, so...เอ่อ ฉันมีบทความเกี่ยวกับความสมมาตรและความสามารถรับรู้ ตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยารายปี The Twist in the Plot (2013)
Cognition only. No emotional affect.เอาสติเท่านั้น ไม่เอาอารมณ์ The Original (2016)
See, Arnold built a version of their cognition in which the hosts heard their programming as an inner monologue, as a way to bootstrap consciousness.เห็นมั้ยว่า อาร์โนล์ดสร้างเวอร์ชั่นของการระลึกรู้ เมื่อโฮสต์ได้ยินคำสั่ง เป็นเสียงที่ดังในหัว The Well-Tempered Clavier (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนึกคิด(n) think, See also: cognition, cogitation, Syn. ความคิด, ความรู้สึกนึกคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
การรับรู้ปัญหา[kān raprū panhā] (n, exp) EN: problem recognition
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
ความสำนึก[khwām samneuk] (n) EN: consciousness ; awareness ; recognition  FR: conscience [ f ] ; le sens de [ m ]
ประชาน[prachān] (n) EN: cognition ; cognitive ability
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[søpwaē trūat jap ārom] (n, exp) EN: emotion-recognition software  FR: logiciel de reconnaissance des émotions [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COGNITION K AA0 G N IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognition (n) kˈɒgnˈɪʃən (k o1 g n i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认知[rèn zhī, ㄖㄣˋ ㄓ,   /  ] cognition; to acknowledge #6,486 [Add to Longdo]
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙,     /    ] cognition; rational knowledge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkenntnis { f }; Erkennung { f }; Erkennen { n } | Erkenntnisse { pl }cognition | cognitions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cognition(n) ปริชาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
認識[にんしき, ninshiki] (n, vs, adj-no) recognition; cognizance; cognisance; (P) #1,897 [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n, vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) #3,044 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) #4,138 [Add to Longdo]
認知[にんち, ninchi] (n, vs, adj-no) acknowledgement; acknowledgment; recognition; cognition; (P) #4,767 [Add to Longdo]
誤認[ごにん, gonin] (n, vs) misrecognition; mistaking (x for y); (P) #7,456 [Add to Longdo]
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) { comp } online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) { comp } recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognition \Cog*ni"tion\, n. [L. cognitio, fr. cognoscere,
   cognitum, to become acquainted with, to know; co- + noscere,
   gnoscere, to get a knowledge of. See {Know}, v. t.]
   1. The act of knowing; knowledge; perception.
    [1913 Webster]
 
       I will not be myself nor have cognation
       Of what I feel: I am all patience.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is known.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cognition
   n 1: the psychological result of perception and learning and
      reasoning [syn: {cognition}, {knowledge}, {noesis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top