ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chime

CH AY1 M   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chime-, *chime*
Possible hiragana form: ちめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chime[N] เสียงระฆัง
chimera[N] ความเพ้อฝัน, See also: ความฝันหรือความหวังที่ยากจะเป็นจริง, Syn. fancy, figment
chime in[PHRV] พูดแทรก, See also: พูดขัดจังหวะ
chimeric[ADJ] ที่เป็นจินตนาการ, Syn. chimerical, imaginary
chimeric[ADJ] ที่ไม่เป็นจริง, Syn. chimerical, impossible
chimerical[ADJ] ที่เป็นจินตนาการ, Syn. chimeric, imaginary
chimerical[ADJ] ที่ไม่เป็นจริง, Syn. chimeric, impossible
chime in with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw

English-Thai: Nontri Dictionary
chime(n) ระฆัง
chime(vi) ร้องประสานเสียง
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chimeraไคมีรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimeraไคมีรา, สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีใบด่าง [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Doorbell Chimes ]- [ออดเสียงระฆัง] Pulp Fiction (1994)
(Doorbell chimes)(Doorbell chimes) 21 Grams (2003)
(Doorbell chimes)(Doorbell chimes) 21 Grams (2003)
You must not be seen. And you would do well, I feel, to return before this last chime.และถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิด มันจะนำแสงสว่างมาสู่เค้า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Jingle bells chime In jingle bell timeJingle bells chime In jingle bell time Mean Girls (2004)
- I was looking for you. - [Bell Chimes]ผมกำลังนึกถึงคุณพอดี Little Miss Sunshine (2006)
Yes. And that one. - [Bell Chimes]เอาเล่มนั้น แล้วก็เล่มนั้น Little Miss Sunshine (2006)
[Bell Chimes][Bell Chimes] Little Miss Sunshine (2006)
Well, it's just imitating the wind chimes.ที่จริง,มันก็แค่จินตนาการถึงกระดิ่งลม August Rush (2007)
There's a whole world out there with millions of wind chimes.ข้างนอกนั้นยังมีโลกที่\ -เต็มไปด้วยกระดิ่งลมนับล้านอัน August Rush (2007)
The kids control the stories. And there are the wind chimes.มันอาจจะเป็นอย่างนี้ เด็กๆ เป็นคนควบคุมเรื่องราว Bedtime Stories (2008)
Chime in anytime.ช่วยหน่อยสิ Dooku Captured (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chimeAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
chimeDo her ideas chime with yours?
chimeHis views chimed in with mine.
chime"I think so, too," she chimed in.
chimeShe began to sing, and we chimed in.
chimeThe bell chimed them to meals.
chimeThe bells chimed as the couple left the church.
chimeWhat you've just told me chimes in with what I heard yesterday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngoen) EN: money laudering   FR: blanchiment d'argent [m]
หลักของอาร์คิมิดีส[n. exp.] (lak khøng Ākhimidīs) EN: Principle of Archimedes   FR: principe d'Archimède [m]
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]
ภวังค์[n.] (phawang) EN: daydream ; reverie ; chimera   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIME    CH AY1 M
CHIMED    CH AY1 M D
CHIMES    CH AY1 M Z
CHIMERA    CH IH2 M EH1 R AH0
CHIMENTI    CH IH2 M EH1 N T IY0
CHIMENTO    CH IH2 M EH1 N T OW0
CHIMERINE    CH IH1 M ER0 IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chime    (v) tʃˈaɪm (ch ai1 m)
chimed    (v) tʃˈaɪmd (ch ai1 m d)
chimes    (v) tʃˈaɪmz (ch ai1 m z)
chimera    (n) kˈaɪmˈɪəʴrə (k ai1 m i@1 r @)
chimeras    (n) kˈaɪmˈɪəʴrəz (k ai1 m i@1 r @ z)
chimerical    (j) kˈaɪmˈɛrɪkl (k ai1 m e1 r i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone, #49,695 [Add to Longdo]
套钟[tào zhōng, ㄊㄠˋ ㄓㄨㄥ, / ] chime [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
知名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ton {m} | Töne {pl}chime | chimes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
アキメネス[, akimenesu] (n) achimenes (lat [Add to Longdo]
アタッチメント[, atacchimento] (n) attachment [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI [Add to Longdo]
アルキメデスの原理[アルキメデスのげんり, arukimedesu nogenri] (n) Archimedes' principle [Add to Longdo]
アルキメデスの公理[アルキメデスのこうり, arukimedesu nokouri] (n) axiom of Archimedes [Add to Longdo]
アルキメデスの螺線[アルキメデスのらせん, arukimedesu norasen] (n) Archimedean spiral [Add to Longdo]
キーンコーンカーンコーン[, ki-nko-nka-nko-n] (n) (See 予鈴) bing-bong bang-bong (Big Ben chimes, used as a bell in Japanese schools) [Add to Longdo]
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]
キメラマウス[, kimeramausu] (n) chimeric mouse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
マルチメディア[まるちめでいあ, maruchimedeia] multimedia [Add to Longdo]
マルチメディア化[マルチメディアか, maruchimedeia ka] multimedization [Add to Longdo]
装置名[そうちめい, souchimei] device name [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
アタッチメント[あたっちめんと, atacchimento] attachment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地名[ちめい, chimei] Ortsname [Add to Longdo]
致命傷[ちめいしょう, chimeishou] toedliche_Wunde, toedliche_Verletzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chime \Chime\, v. i. [imp. & p. p. {Chimed}; p. pr. & vb. n.
   {Chiming}.] [See {Chime}, n.]
   1. To sound in harmonious accord, as bells.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in harmony; to agree; to suit; to harmonize; to
    correspond; to fall in with.
    [1913 Webster]
 
       Everything chimed in with such a humor. --W. irving.
    [1913 Webster]
 
   3. To join in a conversation; to express assent; -- followed
    by in or in with. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To make a rude correspondence of sounds; to jingle, as in
    rhyming. --Cowley
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chime \Chime\, v. i.
   1. To cause to sound in harmony; to play a tune, as upon a
    set of bells; to move or strike in harmony.
    [1913 Webster]
 
       And chime their sounding hammers.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter harmoniously; to recite rhythmically.
    [1913 Webster]
 
       Chime his childish verse.       --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chimb \Chimb\ (ch[imac]m), n. [AS. cim, in cimst[=a]n base of a
   pillar; akin to D. kim, f. Sw. kim., G. kimme f.]
   The edge of a cask, etc; a chine. See {Chine}, n., 3.
   [Written also {chime}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chime \Chime\ (ch[imac]m), n. [See {Chimb}.]
   See {Chine}, n., 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chime \Chime\ (ch[imac]m), n. [OE. chimbe, prop., cymbal, OF.
   cymbe, cymble, in a dialectic form, chymble, F. cymbale, L.
   cymbalum, fr. Gr. ky`mbalon. See {Cymbal}.]
   1. The harmonious sound of bells, or of musical instruments.
    [1913 Webster]
 
       Instruments that made melodius chime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A set of bells musically tuned to each other; specif., in
    the pl., the music performed on such a set of bells by
    hand, or produced by mechanism to accompany the striking
    of the hours or their divisions.
    [1913 Webster]
 
       We have heard the chimes at midnight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Pleasing correspondence of proportion, relation, or sound.
    "Chimes of verse." --Cowley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chime
   n 1: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells
      that are struck with a hammer; used as an orchestral
      instrument [syn: {chime}, {bell}, {gong}]
   v 1: emit a sound; "bells and gongs chimed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top