ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chimerical

K IH0 M EH1 R AH0 K AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chimerical-, *chimerical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimerical[ADJ] ที่เป็นจินตนาการ, Syn. chimeric, imaginary
chimerical[ADJ] ที่ไม่เป็นจริง, Syn. chimeric, impossible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIMERICAL K IH0 M EH1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimerical (j) kˈaɪmˈɛrɪkl (k ai1 m e1 r i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chimerical \Chi*mer"ic*al\, a.
     Merely imaginary; fanciful; fantastic; wildly or vainly
     conceived; having, or capable of having, no existence except
     in thought; as, chimerical projects.
  
     Syn: Imaginary; fanciful; fantastic; wild; unfounded; vain;
          deceitful; delusive.
          [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chimerical
      adj 1: being or relating to or like a chimera; "his Utopia is
             not as chimeric commonwealth but a practical improvement
             on what already exists"- Douglas Bush [syn: {chimeric},
             {chimerical}, {chimeral}]
      2: produced by a wildly fanciful imagination; "his Utopia is not
         a chimerical commonwealth but a practical improvement on what
         already exists"- Douglas Bush

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top