ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheerily

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheerily-, *cheerily*, cheery
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ,อย่างร่าเริง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerily (a) tʃˈɪəʳrəliː (ch i@1 r @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerily \Cheer"i*ly\ (ch[=e]r"[i^]*l[y^]), adv.
   In a cheery manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerily
   adv 1: in a cheerful manner; "`I'll do the dishes,' he said
       pleasantly" [syn: {pleasantly}, {cheerily}, {sunnily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top