Search result for

bye

(72 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bye-, *bye*
English-Thai: Longdo Dictionary
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bye[INT] บ๊ายบาย, See also: เสียงร้องอำลา, คำลาก่อน, Syn. cheerio, farewell
bye[N] การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป, See also: ตัวสำรอง, สิ่งสำรอง
bye-law[N] กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท, Syn. by-law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
byelaw(บาย'ลอ) n. ดูbylaw
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
abye(อะไบ') = aby

English-Thai: Nontri Dictionary
BYE-bye-bye(int) ลาก่อน,ไปล่ะนะ
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน,สวัสดี,อำลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bye-election; by-electionการเลือกตั้งซ่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; bylaw; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bye.บาย. Suspiria (1977)
Byeบาย Infernal Affairs (2002)
Bye.บาย Wicker Park (2004)
Bye.บาย The Brave One (2007)
Bye.บาย Confessions of a Shopaholic (2009)
Byeบาย Zombieland (2009)
Good byeลาก่อน Careful the Things You Say (2009)
Bye.ไปก่อนนะ Bride Wars (2009)
Bye.ลาก่อน Bride Wars (2009)
Bye!บาย! Precious (2009)
Bye!บาย! Hanamizuki (2010)
Bye.บาย The Plateau (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
byeBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
byeGood bye, Sayoko.
byeShe said Good bye.
byeThe end, so long good bye!
byeHe departed without so much as saying good bye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาก่อน[V] good-bye, See also: bye-bye, ta-ta, Syn. ลา, อำลา, ล่ำลา, Example: เขาเอ่ยคำว่า ลาก่อนเพื่อนยาก ก่อนที่จะเดินจากไป
กฤตยฎีกา[N] agreement, See also: byelaws, Syn. กฤดีกา, กติกา, Example: ประชาชนต้องเคารพกฤตยฎีกาของบ้านเมือง, Thai definition: กติกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu   FR: saluer ; prendre congé ; quitter
ลาก่อน[X] (lākøn) EN: goodbye ; good day ; good night ; bye-bye ; ta-ta (inf.)   FR: au revoir ; salut ! (fam.)
ล่ำลา[v.] (lamlā) EN: good-bye   FR: saluer
ร่ำลา[v.] (ramlā) EN: say goodbye ; bid farewell   

CMU English Pronouncing Dictionary
BYE    B AY1
BYER    B AY1 ER0
BYERS    B AY1 ER0 Z
BYERLY    B AY1 ER0 L IY0
BYE-BYE    B AY1 B AY1
BYERLEY    B AY1 ER0 L IY0
BYERLEIN    B AY1 R L AY2 N
BYELORUSSIA    B AY2 AH0 L OW0 R AH1 SH AH0
BYELORUSSIA    B EH2 L OW0 R AH1 SH AH0
BYELORUSSIA    B AY2 EH2 L OW0 R AH1 SH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bye    (n) (b ai1)
byes    (n) (b ai1 z)
bye-bye    (n) - (b ai1 - b ai)
bye-bye    (uh) - (b ai2 - b ai1)
bye-law    (n) - (b ai1 - l oo)
bye-byes    (n) - (b ai1 - b ai z)
bye-laws    (n) - (b ai1 - l oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜拜[bài bài, ㄅㄞˋ ㄅㄞˋ, ] bye-bye, #15,326 [Add to Longdo]
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, ] Bye bye! (in chat room and text messages) [Add to Longdo]
白俄罗斯人[Bái é luó sī rén, ㄅㄞˊ ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄖㄣˊ, / ] Byelorussian (person) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
さよなら(P);サヨナラ[, sayonara (P); sayonara] (int) (See 左様なら) good-bye; (P) [Add to Longdo]
じゃあね;じゃね;じゃーね[, jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
ねんね;おねんね[, nenne ; onenne] (n,vs) bed-time (for a baby); going bye-byes [Add to Longdo]
またね(P);じゃまたね[, matane (P); jamatane] (exp) good-bye; see you later; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bye \Bye\ (b[imac]), n.
   1. A thing not directly aimed at; something which is a
    secondary object of regard; an object by the way, etc.; as
    in on or upon the bye, i. e., in passing; indirectly; by
    implication. [Obs. except in the phrase by the bye.]
    [1913 Webster]
 
       The Synod of Dort condemneth upon the bye even the
       discipline of the Church of England. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) A run made upon a missed ball; as, to steal a
    bye. --T. Hughes.
    [1913 Webster]
 
   3. In various sports in which the contestants are drawn in
    pairs, the position or turn of one left with no opponent
    in consequence of an odd number being engaged; as, to draw
    a bye in a round of a tennis tournament.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) The hole or holes of a stipulated course remaining
    unplayed at the end of a match.
    [1913 Webster]
 
   {By the bye}, in passing; by way of digression; apropos to
    the matter in hand. [Written also {by the by}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bye \Bye\ (b[imac]) n. [AS. b[=y]; cf. Icel. byg[eth] dwelling,
   byggja, b[=u]a, to dwell [root]97.]
   1. A dwelling. --Gibson.
    [1913 Webster]
 
   2. In certain games, a station or place of an individual
    player. --Emerson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bye
   n 1: you advance to the next round in a tournament without
      playing an opponent; "he had a bye in the first round"
      [syn: {bye}, {pass}]
   2: a farewell remark; "they said their good-byes" [syn: {adieu},
     {adios}, {arrivederci}, {auf wiedersehen}, {au revoir},
     {bye}, {bye-bye}, {cheerio}, {good-by}, {goodby}, {good-bye},
     {goodbye}, {good day}, {sayonara}, {so long}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top