ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinal

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinal-, *ordinal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinal[ADJ] เกี่ยวกับเลขที่แสดงลำดับ
ordinal[N] เลขแสดงลำดับ, Syn. ordinal number
ordinal number[N] เลขลำดับ, Syn. ordinal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinal(ออร์'ดะเนิล) adj. เกี่ยวกับประเภท,เกี่ยวกับเลขลำดับ. n. เลขลำดับ ,หนังสือพิธีการ
ordinal number n.เลขแสดงลำดับ,จำนวนที่แสดงลำดับ.
co-ordinal(โคออร์'ดิเนิล) adj. เกี่ยวกับลำดับเดียวกัน., Syn. co-ordinal

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinal(adj) เกี่ยวกับลำดับ,เกี่ยวกับประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinal numberจำนวนเชิงอันดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขลำดับ[N] ordinal number, Example: หน้าปัดนาฬิกาโดยมากมีเลขลำดับบอกชั่วโมงจาก 1 ถึง 12, Thai definition: จำนวนนับที่บอกรหัสหรือตำแหน่งที่ของสิ่งที่จัดเรียงกันอย่างมีระบบ
ที่[N] ordinal number, See also: as in, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ, Thai definition: คำนำหน้าสังขยาบอกลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขลำดับ[n. exp.] (lēk lamdap) EN: ordinal number   FR: nombre ordinal [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinal    (n) ˈɔːdɪnl (oo1 d i n l)
ordinals    (n) ˈɔːdɪnlz (oo1 d i n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序数[xù shù, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number, #93,959 [Add to Longdo]
顺序数[shùn xù shù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ordinalzahl {f}; Ordnungszahl {f}ordinal number [Add to Longdo]
Ordinale {f}ordinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
順序数[じゅんじょすう, junjosuu] (n) ordinal number [Add to Longdo]
序数[じょすう, josuu] (n,adj-no) an ordinal number [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,pref) ordinal [Add to Longdo]
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky [Add to Longdo]
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky [Add to Longdo]
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] (n) {comp} ordinal date [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinal \Or"di*nal\, a. [L. ordinalis, fr. ordo, ordinis, order.
   See {Order}.]
   1. Indicating order or succession; as, the ordinal numbers,
    first, second, third, etc. Contrasted to {cardinal}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Of or pertaining to an order.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinal \Or"di*nal\, n.
   1. A word or number denoting order or succession.
    [1913 Webster]
 
   2. (Ch. of Eng.) The book of forms for making, ordaining, and
    consecrating bishops, priests, and deacons.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A book containing the rubrics of the Mass.
    [Written also {ordinale}.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordinal
   adj 1: of or relating to a taxonomic order; "family and ordinal
       names of animals and plants"
   2: being or denoting a numerical order in a series; "ordinal
     numbers"; "held an ordinal rank of seventh" [ant: {cardinal}]
   n 1: the number designating place in an ordered sequence [syn:
      {ordinal number}, {ordinal}, {no.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top