Search result for

burrow

(35 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burrow-, *burrow*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burrow    [VT] ทำให้เป็นรูหรือโพรง, See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ, Syn. dig
burrow    [N] รู, Syn. tunnel, hole

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burrow porosityรูชอนไชพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุด    [V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ชอน    [V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น
ชอนไช    [V] burrow, See also: warm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
BURROW    B ER1 OW0
BURROWS    B ER1 OW0 Z
BURROWER    B ER1 OW0 ER0
BURROWES    B ER1 OW2 Z
BURROWERS    B ER1 OW0 ER0 Z
BURROWING    B ER1 OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burrow    (v) (b uh1 r ou)
burrows    (v) (b uh1 r ou z)
burrowed    (v) (b uh1 r ou d)
burrowing    (v) (b uh1 r ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burrow \Bur"row\, v. i. [imp. & p. p. {Burrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Burrowing}.]
   1. To excavate a hole to lodge in, as in the earth; to lodge
    in a hole excavated in the earth, as conies or rabbits.
    [1913 Webster]
 
   2. To lodge, or take refuge, in any deep or concealed place;
    to hide.
    [1913 Webster]
 
       Sir, this vermin of court reporters, when they are
       forced into day upon one point, are sure to burrow
       in another.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Burrowing owl} (Zool.), a small owl of the western part of
    North America ({Speotyto cunicularia}), which lives in
    holes, often in company with the prairie dog.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burrow \Bur"row\, n. [See 1st {Borough}.]
   1. An incorporated town. See 1st {Borough}.
    [1913 Webster]
 
   2. A shelter; esp. a hole in the ground made by certain
    animals, as rabbits, for shelter and habitation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A heap or heaps of rubbish or refuse.
    [1913 Webster]
 
   4. A mound. See 3d {Barrow}, and {Camp}, n., 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camp \Camp\ (k[a^]mp), n. [F. camp, It. campo, fr. L. campus
   plant, field; akin to Gr. kh^pos garden. Cf. {Campaign},
   {Champ}, n.]
   1. The ground or spot on which tents, huts, etc., are erected
    for shelter, as for an army or for lumbermen, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of tents, huts, etc., for shelter, commonly
    arranged in an orderly manner.
    [1913 Webster]
 
       Forming a camp in the neighborhood of Boston. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. A single hut or shelter; as, a hunter's camp.
    [1913 Webster]
 
   4. The company or body of persons encamped, as of soldiers,
    of surveyors, of lumbermen, etc.
    [1913 Webster]
 
       The camp broke up with the confusion of a flight.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. (Agric.) A mound of earth in which potatoes and other
    vegetables are stored for protection against frost; --
    called also {burrow} and {pie}. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. [Cf. OE. & AS. camp contest, battle. See {champion}.] An
    ancient game of football, played in some parts of England.
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Camp bedstead}, a light bedstead that can be folded up onto
    a small space for easy transportation.
 
   {camp ceiling} (Arch.), a kind ceiling often used in attics
    or garrets, in which the side walls are inclined inward at
    the top, following the slope of the rafters, to meet the
    plane surface of the upper ceiling.
 
   {Camp chair}, a light chair that can be folded up compactly
    for easy transportation; the seat and back are often made
    of strips or pieces of carpet.
 
   {Camp fever}, typhus fever.
 
   {Camp follower}, a civilian accompanying an army, as a
    sutler, servant, etc.
 
   {Camp meeting}, a religious gathering for open-air preaching,
    held in some retired spot, chiefly by Methodists. It
    usually last for several days, during which those present
    lodge in tents, temporary houses, or cottages.
 
   {Camp stool}, the same as {camp chair}, except that the stool
    has no back.
 
   {Flying camp} (Mil.), a camp or body of troops formed for
    rapid motion from one place to another. --Farrow.
 
   {To pitch (a) camp}, to set up the tents or huts of a camp.
    
 
   {To strike camp}, to take down the tents or huts of a camp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burrow
   n 1: a hole made by an animal, usually for shelter [syn:
      {burrow}, {tunnel}]
   v 1: move through by or as by digging; "burrow through the
      forest" [syn: {burrow}, {tunnel}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top