ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

推土机

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -推土机-, *推土机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He found out his wife was banging her psychiatrist and a bulldozer knocked over his house.[CN] 他发现 他太太跟心理医生有一腿 推土机把他家拆了 The Parallax View (1974)
There's still a bulldozer... and a couple of trucks down there.[CN] 那里还有个推土机 还有一些卡车 Away All Boats (1956)
It's Uncle Sam's combat engineers charging side by side with Greeks, Anzacs, showing the world a new way to fight, as they use bulldozers like bazookas, bayonets like bazookas...[CN] 美国战斗工程师和希腊人 阿兹特克人并肩作战 展现新的作战方式 拿推土机当刺刀用 拿刺刀当火箭炮子弹 MASH (1970)
Get this bulldozer out of here![CN] 把这推土机开走 Away All Boats (1956)
Where are you going? Bring that machine back here![CN] 你去哪 把推土机开回来 Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984)
You going to run me over with the bulldozer?[CN] 你要用推土机把我铲走吗 Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984)
The Caterpillar tractors.[CN] "毛虫",就是推土机 The Grapes of Wrath (1940)
Now, get your bulldozer out of here![CN] 现在 把你的推土机开走 Away All Boats (1956)
Bring up the bulldozer.[CN] 开推土机 A Bridge Too Far (1977)
This here land's goin' under the tractor. We all got to get out.[CN] 这片土地上都是推土机,我们都得走 The Grapes of Wrath (1940)
But, you see, Madame Shumann's burying the past... with one of Matt Ord's Diamond Blade bulldozers.[CN] 但知道吗,舒曼太太已将过去埋葬... 用马特奥德那大亨的钻石推土机 The Tarnished Angels (1957)
It needs a bulldozer.[CN] 需要一台推土机 Reconstruction (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top