ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tractor

T R AE1 K T ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tractor-, *tractor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tractor[N] แทรกเตอร์, See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
tractor truck[N] รถฉุดลาก
tractor-trailer[N] รถลากที่เป็นรถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
protractor(โพรแทรค'เทอะ) n. ไม้วัดมุม,ผู้ยืด,ผู้กาง,ผู้เลื่อนเวลา,สิ่งยืด,สิ่งกาง,กล้ามเนื้อยืดแขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
protractor(n) ไม้โปรแตร็คเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tractorเครื่องดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractor๑. หัวลาก๒. รถแทรกเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tractor breakaway valveลิ้นนิรภัยเมื่อหัวลากหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]
Tractorsรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tractor beam test in bays 2 through 8.ทดสอบคานลำต้นในอ่าว 2 ถึง 8 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Tractor beam test in bays 2 through 8.ทดสอบคานลำต้นในอ่าว 2 ถึง 8 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Mr. Stark... Clint said you wouldn't mind, but our tractor doesn't seem to want to start at all.เมื่อมีคนคิดชนะสงครามก่อนมันเกิด จะมีคนบริสุทธิ์ต้องตาย Avengers: Age of Ultron (2015)
♪ get up on the hood of my daddy's tractor~get up on the hood of my daddy's tractorBring Down the Hoe (2013)
I'm guessing the tractor didn't handle like his Beemer.ฉันเดาว่ารถแทรกเตอร์คงไม่เหมือนรถบีเอ็มดับบลิ้วของเขา The Fact in the Fiction (2013)
101 is blocked due to an overturned tractor trailer at the Burbank entrance.และที่ความสูงของเวลาที่คึกคักที่สุดของเรา มันยกโทษให้ไม่ได้เกือบ Hop (2011)
Every morning we would drench the set and then drive tractors over the mud just to churn it up and till it.ทุกๆ เช้าเราจะทำฉากให้เปียก และขับแทร็กเตอร์ย่ำบนโคลนแฉะๆ เพื่อปั่นให้มันยิ่งเละ The Pacific (2010)
When I was 8, my dad had me driving a tractor tarring a roof, trimming a tree with a chainsaw...ที่หลังคาและยังให้ ประดับต้นไม้บ้านั่นอีก Homecoming (2010)
Tractor beam has us, sir. Shall we fire on the source?เราติดลำแสงลากจูงครับ จะให้ยิงแหล่งกำเนิดมั้ยครับ? Grievous Intrigue (2010)
Get me a tractor beam lock on Kenobi's ship and prepare a boarding party.ปล่อยลำแสงลากจูงพุ่งเป้าไปที่ยานของเคโนบี และเตรียมพลขึ้นยาน Grievous Intrigue (2010)
Engage tractor beam.ปล่อยลำแสงลากจูง Brain Invaders (2009)
I hate her and the tractor she rode in on.ฉันเกลียดเขาและรถแทรกเตอร์ที่เขาขี่อยู่ Rufus Getting Married (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tractorAt that time she was engaged in operating a tractor.
tractorI began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
tractorThe farmer keeps his tractor in the barn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถแทรกเตอร์[N] tractor, Syn. รถไถนา
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน
ควายเหล็ก[N] tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ควายเหล็ก[n.] (khwāilek) EN: tractor ; machine for lowing field   
ไม้ครึ่งวงกลม[n.] (māi khreung wong klom) EN: protractor   FR: rapporteur [m]
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phūrapjāng chūang) EN: subcontractor   
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapjāng køsāng) EN: contractor   
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor   
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n.] (phrapmao køsāng) EN: contractor ; undertaker of a package deal   FR: soumissionnaire [m]
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taen) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart   
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttrakam = rot kasēttakam) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACTOR    T R AE1 K T ER0
TRACTORS    T R AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tractor    (n) trˈæktər (t r a1 k t @ r)
tractors    (n) trˈæktəz (t r a1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖拉机[tuō lā jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ ㄐㄧ, / ] tractor, #12,747 [Add to Longdo]
拖曳机[tuō yì jī, ㄊㄨㄛ ㄧˋ ㄐㄧ, / ] tractor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsrand {m}tractor margin [Add to Longdo]
Traktor {m} | Traktoren {pl}; Zugmaschinen {pl}tractor | tractors [Add to Longdo]
Traktorist {m}; Traktoristin {f}tractor driver [Add to Longdo]
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural) [Add to Longdo]
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor [Add to Longdo]
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor [Add to Longdo]
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor [Add to Longdo]
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor [Add to Longdo]
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor [Add to Longdo]
ストレンジアトラクター[, sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor [Add to Longdo]
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor [Add to Longdo]
トラクター(P);トラクタ[, torakuta-(P); torakuta] (n) tractor; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tractor \Tract"or\, n. [NL., from L. trahere, tractum, to draw.]
   1. That which draws, or is used for drawing.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Med.) Two small, pointed rods of metal, formerly used
    in the treatment called Perkinism.
    [1913 Webster]
 
   3. a motor vehicle with a powerful engine and large wheels,
    used to pull farm equipment such as plows, harvesting
    machinery, etc., over farm land. Smaller forms of farm
    tractor are completely open, with only a seat for the
    driver.
    [PJC]
 
   4. a motor vehicle with a driver's cab and a powerful engine,
    fitted with a coupling at the rear, and designed to pull a
    large trailer or semi-trailer on the open highway; --
    called also {truck tractor}. The combination of such a
    tractor with its trailer is called a tractor-trailer, and
    is a common form of truck used for commercial shipping of
    freight.
    [PJC]
 
   5. (Aviation) A propeller screw placed in front of the
    supporting planes of an aeroplane instead of behind them,
    so that it exerts a pull instead of a push; -- called also
    {Tractor screw} and {Tractor propeller}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Aviation) An airplane having one or more tractor
    propellers; -- called also {tractor airplane}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tractor airplane \Trac"tor air"plane\, n. (Aviation)
   An airplane having one or more tractor propellers; -- called
   also {tractor}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tractor
   n 1: a wheeled vehicle with large wheels; used in farming and
      other applications
   2: a truck that has a cab but no body; used for pulling large
     trailers or vans

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 tractor
  tractor

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tractor /trɑktɔr/
  tractor

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top