ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brattle

B R AE1 T AH0 L   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brattle-, *brattle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brattle[N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงโครมคราม, Syn. rattle
brattle[VT] ทำให้เกิดเสียงอึกทึก, Syn. rattle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม

CMU English Pronouncing Dictionary
BRATTLE    B R AE1 T AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brattle
      v 1: make a rattling sound; "clattering dishes" [syn: {clatter},
           {clack}, {brattle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top