ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lucubration

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucubration-, *lucubration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucubration[N] การทำงานเขียนหรือศึกษาอย่างมุมานะ (โดยเฉพาะในเวลากลางคืน)

English-Thai: Nontri Dictionary
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work [Add to Longdo]
斧鑿[ふさく, fusaku] (n) (arch) lucubration; elaboration; chisel and ax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucubration \Lu`cu*bra"tion\, n. [l. lucubratio;cf. F.
   lucubration.]
   1. The act of lucubrating, or studying by candlelight;
    nocturnal study; meditation.
    [1913 Webster]
 
       After long lucubration I have hit upon such an
       expedient.              --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is composed by night; that which is produced by
    meditation in retirement; hence (loosely) any literary
    composition.
    [1913 Webster]
 
       Thy lucubrations have been perused by several of our
       friends.               --Tatler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucubration
   n 1: a solemn literary work that is the product of laborious
      cogitation
   2: laborious cogitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top