Search result for

bled

(54 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bled-, *bled*, bl, ble
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bled(เบล็ด) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bleed
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน,เกี่ยวกับนิทาน
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
bled(vt) pt และ pp ของ bleed

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For now. Someone has to pay for repairs, and all the locals have been bled dry.ก็มันต้องมีคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงสถานที่น่ะ แล้วพวกชาวบ้านก็โดนรีดจนหมดตัวแล้ว Inkheart (2008)
We have bled.เราหลั่งเลือดมากพอแล้ว Body of Lies (2008)
Until they are bled out."แล้วมันจะต้องไหลจนเหือดแห้ง Body of Lies (2008)
Only ending when you bled out on this pavement.นายจะหายเจ็บเมื่อเลือดออกจนตายบนฟุตบาทนี่ The Price (2008)
He bled out in the car.เขาเสียเลือดในรถ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
It's like my Superbowl jersey. I bled in this thing.ชุดเผด็จศึกเชียวนะ หลั่งเลือดให้มันด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Crushed his arm, pinned him here, and he bled out!บดแขนของเขา ขึงร่างเขาไว้ตรงนี้ และเลือดเขาไหลไม่หยุด Seven Thirty-Seven (2009)
He bled heavily from his nose,ที่จมูกเขามีเลือดออกมาก Demonology (2009)
Well... someone's true colors have finally bled through.อืม... คงจะมีใครเสี้ยมสอนเธอมาสินะ The Culling (2009)
She almost bled to death.เธอเกือบเสียเลือดจนตาย Ourselves Alone (2009)
He may have bled into his brain or had a heart attack.เขาอาจมีแลอดอออกในสมอง หรือหัวใจวายอะไรสักอย่าง Killing Your Number (2009)
Then she bled out.งั้นเธอเลือดออกตาย Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bledMany young men bled for the revolution.
bledShe bled me of all my money.
bledHis nose bled.
bledHis heart bled for his lost friend.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
ลายหินอ่อน[adj.] (lāi hin-øn) EN: marbled   FR: marbré ; veiné
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous   FR: dur ; difficile ; malaisé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLED    B L EH1 D
BLEDSOE    B L EH1 D S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bled    (v) (b l e1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
ウインブルドン;ウィンブルドン[, uinburudon ; uinburudon] (n) Wimbledon [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクリブルドエンゼル[, sukuriburudoenzeru] (n) scribbled angelfish (Chaetodontoplus duboulayi) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleed \Bleed\, v. i. [imp. & p. p. {Bled}; p. pr. & vb. n.
   {Bleeding}.] [OE. bleden, AS. bl?dan, fr. bl?d blood; akin to
   Sw. bl["o]da, Dan. bl["o]de, D. bloeden, G. bluten. See
   {Blood}.]
   1. To emit blood; to lose blood; to run with blood, by
    whatever means; as, the arm bleeds; the wound bled freely;
    to bleed at the nose.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw blood from the body; to let blood; as, Dr. A.
    bleeds in fevers.
    [1913 Webster]
 
   3. To lose or shed one's blood, as in case of a violent death
    or severe wounds; to die by violence. "C[ae]sar must
    bleed." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The lamb thy riot dooms to bleed to-day. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To issue forth, or drop, as blood from an incision.
    [1913 Webster]
 
       For me the balm shall bleed.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To lose sap, gum, or juice; as, a tree or a vine bleeds
    when tapped or wounded.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay or lose money; to have money drawn or extorted; as,
    to bleed freely for a cause. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To make the heart bleed}, to cause extreme pain, as from
    sympathy or pity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bled \Bled\,
   imp. & p. p. of {Bleed}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top