ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gobbledygook

G AA2 B AH0 L D IY0 G UH1 K   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gobbledygook-, *gobbledygook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gobbledygook[N] ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. gobbledegook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This gobbledygook is your friend Ethan's code, and I cannot get a line on this at all.ของเพื่อนคุณ รหัสของอีธาน และฉันไม่สามารถเข้าใจมันทั้งหมด The Future in the Past (2012)
SWEETS: It's not gobbledygook.มันไม่ใช่ภาษาที่ไม่รู้เรื่องหรอก The Future in the Past (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOBBLEDYGOOK    G AA2 B AH0 L D IY0 G UH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gobbledygook    (n) gˈɒbldɪguk (g o1 b l d i g u k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gobbledegook \gobbledegook\, gobbledygook \gobbledygook\n.
   The incomprehensible or pompous jargon of specialists; as,
   psychoanalytic gobbledygook.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gobbledygook
   n 1: incomprehensible or pompous jargon of specialists

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top