Search result for

bail

(104 entries)
(0.1259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bail-, *bail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bail[N] การประกันตัว, Syn. pledge
bail[VT] ประกันตัวออกไป
bail[VT] วิดน้ำ, Syn. drain, bale
bail[N] ถังวิดน้ำ, Syn. dipper
bail[N] ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
bailey[N] กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
bailey[N] สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
bailiff[N] เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
bail out[PHRV] ประกันออกมา, See also: ประกันตัว, Syn. go for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bail(vt) ประกันตัว,วิดน้ำ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondสัญญาประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail, civilการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailee clauseข้อกำหนดผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout (n ) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to believe that he had a reason and I have to believe that he'll bail me out.ผมต้องเชื่อว่าท่านมีเหตุผลและ ผมต้องเชื่อว่าท่านจะต้องช่วยผม Oh, God! (1977)
Seems like bailing you out of trouble is becoming a lifetime job for me!ดูเหมือนว่าการประกันตัวคุณออกจากปัญหา จะกลายเป็นงานตลอดชีวิตสำหรับผม First Blood (1982)
I will release you on bail of 1 00 rupees until I reach a sentence.ผมจะปล่อยคุณ ด้วยเงินประกัน 100 รูปี จนกว่าจะมีคำตัดสิน Gandhi (1982)
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน Gandhi (1982)
I didn't blow a summer hauling bagels just to bail out some chick... who probably slept with every guy here.ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาเสียท่า ให้ผู้หญิงร่านหรอกน๊ะ... เธอนอนกับใครก็ได้ที่นี่ Dirty Dancing (1987)
I'm trying to bail him out, and he leaves to watch television.พี่พยายามจะช่วยเขา แต่เขากลับไปดูทีวี Field of Dreams (1989)
Karen finally got her mother to put her house up for my bail and I was out.สุดท้ายคาเรนให้แม่เอาบ้านของเธอ มาประกันตัวผมออกไป Goodfellas (1990)
Thanks a lot. Gotta bail.ขอบใจมาก อ่ะนี่ Mannequin: On the Move (1991)
They'll order a psychiatric for bail.พวกเขาจะให้นักจิตเภทมาประกันตัว Basic Instinct (1992)
I'm applying for bail in a murder case.ฉันขอรับการประกันตัวจากคดีฆาตรกรรมนี้ Basic Instinct (1992)
Can you please tell us about the bail?คุณจะบอกเราได้ไหมเกี่ยวกับการประกันตัว? Basic Instinct (1992)
Your honour, request bail be continued--ขอให้โชคดีเถอะ Hero (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินประกัน[N] bail, See also: bail bond, bond, security, Example: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
โพง[V] bail, Syn. วิด, ตัก, Example: เขาเอามือโพงน้ำออกจากท้องเรือ, Thai definition: อาการที่ทำให้น้ำพร่องหรือหมดไปด้วยวิธีวัก สาดหรือตักออก
วิดน้ำ[V] bail out, See also: pump, scoop water out, throw water out, Syn. ตักน้ำ, Example: เขาใช้ขันวิดน้ำออกจากเรือจนหมด, Thai definition: ตักน้ำสาดออกไป
ประกันตัว[V] bail out, See also: put up bail for, go bail for, Example: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก, Thai definition: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
กระโดดร่ม[V] parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามประกันตัว[v. exp.] (hām prakantūa) EN: deny bail   
หาว[v.] (hāo) EN: yawn   FR: bâiller
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n. exp.] (jaophanakngān bangkhap khadī) EN: bailiff ; marshal   
การประกันตัว[n. exp.] (kān prakan tūa) EN: bail   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
เงินประกัน[n.] (ngoen prakan) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit   FR: garantie [f] ; caution [f]
หนีประกัน[v. exp.] (nī prakan) EN: jump bail   
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān yeutsap) EN: bailiff   FR: huissier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAIL    B EY1 L
BAILS    B EY1 L Z
BAILE    B EY1 L
BAILY    B EY1 L IY0
BAILIN    B EY1 L IH2 N
BAILYN    B EY1 L IH2 N
BAILES    B EY1 L Z
BAILER    B EY1 L ER0
BAILBY    B EY1 L B IY0
BAILLY    B EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bail    (v) (b ei1 l)
bails    (v) (b ei1 l z)
Bailey    (n) (b ei1 l ii)
bailed    (v) (b ei1 l d)
bailee    (n) (b ei2 l ii1)
bailey    (n) (b ei1 l ii)
bailor    (n) (b ei1 l oo r)
bailees    (n) (b ei2 l ii1 z)
baileys    (n) (b ei1 l i z)
bailiff    (n) (b ei1 l i f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout [Add to Longdo]
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる鍋;弦鍋;鉉鍋[つるなべ, tsurunabe] (n) (See 鍋) pot with a bail for a handle [Add to Longdo]
ベイルアウト[, beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
掬い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s) to bail (water out of a boat) [Add to Longdo]
汲み出す;汲出す[くみだす, kumidasu] (v5s,vt) to pump out; to bail (water) [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff [Add to Longdo]
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September, #49,246 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\ (b[=a]l), n. [F. baille a bucket, pail; cf. LL.
   bacula, dim. of bacca a sort of vessel. Cf. {Bac}.]
   A bucket or scoop used in bailing water out of a boat. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The bail of a canoe . . . made of a human skull.
                          --Capt. Cook.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OE. beyl; cf. Dan. b["o]ile a bending, ring,
   hoop, Sw. b["o]gel, bygel, and Icel. beyla hump, swelling,
   akin to E. bow to bend.]
   1. The arched handle of a kettle, pail, or similar vessel,
    usually movable. --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. A half hoop for supporting the cover of a carrier's wagon,
    awning of a boat, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OF. bail, baille. See {Bailey}.]
   1. (Usually pl.) A line of palisades serving as an exterior
    defense. [Written also {bayle}.] [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The outer wall of a feudal castle. Hence: The space
    inclosed by it; the outer court. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   3. A certain limit within a forest. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. A division for the stalls of an open stable.
    [1913 Webster]
 
   5. (Cricket) The top or cross piece (or either of the two
    cross pieces) of the wicket.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, v. t. [imp. & p. p. {Bailed} (b[=a]ld); p. pr. &
   vb. n. {Bailing}.]
   1. To lade; to dip and throw; -- usually with out; as, to
    bail water out of a boat.
    [1913 Webster]
 
       Buckets . . . to bail out the water. --Capt. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. To dip or lade water from; -- often with out to express
    completeness; as, to bail a boat.
    [1913 Webster]
 
       By the help of a small bucket and our hats we bailed
       her out.               --R. H. Dana,
                          Jr.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, n. [OF. bail guardian, administrator, fr. L.
   bajulus. See {Bail} to deliver.]
   1. Custody; keeping. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Silly Faunus now within their bail.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The person or persons who procure the release of a
      prisoner from the custody of the officer, or from
      imprisonment, by becoming surety for his appearance in
      court.
      [1913 Webster]
 
         The bail must be real, substantial bondsmen.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
         A. and B. were bail to the arrest in a suit at
         law.               --Kent.
      [1913 Webster]
    (b) The security given for the appearance of a prisoner in
      order to obtain his release from custody of the
      officer; as, the man is out on bail; to go bail for
      any one.
      [1913 Webster]
 
         Excessive bail ought not to be required.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bail \Bail\, v. t. [OF. bailler to give, to deliver, fr. L.
   bajulare to bear a burden, keep in custody, fr. bajulus he
   who bears burdens.]
   1. To deliver; to release. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ne none there was to rescue her, ne none to bail.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) To set free, or deliver from arrest, or out of
      custody, on the undertaking of some other person or
      persons that he or they will be responsible for the
      appearance, at a certain day and place, of the person
      bailed.
      [1913 Webster]
 
   Note: The word is applied to the magistrate or the surety.
      The magistrate bails (but admits to bail is commoner) a
      man when he liberates him from arrest or imprisonment
      upon bond given with sureties. The surety bails a
      person when he procures his release from arrest by
      giving bond for his appearance. --Blackstone.
      [1913 Webster]
    (b) To deliver, as goods in trust, for some special object
      or purpose, upon a contract, expressed or implied,
      that the trust shall be faithfully executed on the
      part of the bailee, or person intrusted; as, to bail
      cloth to a tailor to be made into a garment; to bail
      goods to a carrier. --Blackstone. Kent.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bail
   n 1: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman
      if an accused person fails to appear in court for trial;
      "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was
      furnished by an alderman" [syn: {bail}, {bail bond},
      {bond}]
   2: the legal system that allows an accused person to be
     temporarily released from custody (usually on condition that
     a sum of money guarantees their appearance at trial); "he is
     out on bail"
   v 1: release after a security has been paid
   2: deliver something in trust to somebody for a special purpose
     and for a limited period
   3: secure the release of (someone) by providing security
   4: empty (a vessel) by bailing
   5: remove (water) from a vessel with a container

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bail [baj]
   farm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top