Search result for

delegation

(55 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delegation-, *delegation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delegation[N] คณะผู้แทน, See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่, Syn. embassy, deputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. การมอบหมาย (อำนาจ)๒. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
What do I tell the Japanese trade delegation?จะให้ดิฉันบอกตัวแทนการค้า.. จากญี่ปุ่นว่าอย่างไรเหรอคะ? Invictus (2009)
- This is the delegation that you have been...- นี่คณะตัวแทนที่ท่านให้พามา -- Invictus (2009)
Dominica would like to compliment the Japanese delegation.จะมีการตอบสนองอย่างมนุษย์ ที่ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า The Cove (2009)
Here. I was on a conference call with a trade delegation from taiwan.ที่นี้ ประชุมกับพวกตัวแทนจากไตหวัน The Scarlet Letter (2009)
But if Senator Amidala has already refused to spy on Senator Clovis of the banking delegation,แต่ถ้าวุฒิสมาชิกอมิดาล่า ได้ปฏิเสธที่จะสะกดรอย วุฒิสมาชิกโคลวิส แห่งคณะผู้แทนกลุ่มธนาคารไปแล้ว Senate Spy (2009)
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน Shanghai (2010)
...and the IRK delegation......และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I... I told the Russian delegation I had evidence of that fact and the names of everybody involved.ผมบอกคณะผู้แทนรัสเซียว่า ผมมีหลักฐานความจริง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
He's the head of the Russian delegation.เขาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซีย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Okay, Chuck, we're going in undercover as members of the Russian delegation.โอเคชัค เรากำลังจะเข้าสู่การเป็นสายลับ ดังเช่นสมาชิกของผู้แทนรัสเซีย Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegationThe delegations of both countries met in Geneva.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะผู้แทน[N] delegation, See also: deputation, mission, representative, Example: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi amnāt) EN: delegation of powers   
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[n. exp.] (kān møpmāi amnāt nāthī) EN: delegation of authority   
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi khwām rapphitchøp) EN: delegation of responsibility   
การมอบหมายงาน[n. exp.] (kān møpmāi ngān) EN: delegation of work   
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūthaēn) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative   FR: délégation [f] ; mission [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATION    D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N
DELEGATIONS    D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z
DELEGATION'S    D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegation    (n) (d e2 l i g ei1 sh @ n)
delegations    (n) (d e2 l i g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲーション[, derige-shon] (n) delegation [Add to Longdo]
デレゲーション[, derege-shon] (n) delegation; (P) [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
使節団[しせつだん, shisetsudan] (n) mission; delegation [Add to Longdo]
代議員団[だいぎいんだん, daigiindan] (n) delegation [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) [Add to Longdo]
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) delegation [Add to Longdo]
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P) [Add to Longdo]
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation [Add to Longdo]
代表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] delegation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegation \Del`e*ga"tion\, n. [L. delegatio: cf. F.
   d['e]l['e]gation.]
   1. The act of delegating, or investing with authority to act
    for another; the appointment of a delegate or delegates.
    [1913 Webster]
 
   2. One or more persons appointed or chosen, and commissioned
    to represent others, as in a convention, in Congress,
    etc.; the collective body of delegates; as, the delegation
    from Massachusetts; a deputation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Law) A kind of novation by which a debtor, to be
    liberated from his creditor, gives him a third person, who
    becomes obliged in his stead to the creditor, or to the
    person appointed by him. --Pothier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delegation
   n 1: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
      {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]
   2: authorizing subordinates to make certain decisions [syn:
     {delegating}, {delegation}, {relegating}, {relegation},
     {deputation}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 delegation
   delegation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Delegation [deːleːgatsiːoːn] (n) , s.(f )
   delegation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top