Search result for

การมอบหมาย

(39 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การมอบหมาย-, *การมอบหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การมอบหมาย[N] assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai definition: การกำหนดให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาณัติการมอบหมายให้ดูแลปกครอง เช่น อาณาเขตในอาณัติ ดินแดนในอาณัติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powers, delegation ofการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
your Assignment Day.วันแห่งการมอบหมายงานของท่าน City of Ember (2008)
Are you ready for your next assignment?เธอพร้อมไหม สำหรับการมอบหมาย Princess Protection Program (2009)
Officially designated a rogue operative.การมอบหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิบัิติการที่ดูแปลกนี้ Fracture (2009)
Mr. McPherson, we are duly appointed federal Marshals.คุณแม็คเฟอร์สัน เราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย Shutter Island (2010)
I need a cold case. I need a special assignment.ผมต้องการคดีเจ๋งๆ ผมต้องการการมอบหมายพิเศษ Trouble (2010)
See me for your partner assignments. Congratulations.มาพบกับผมเพื่อรับ การมอบหมายเพื่อนคู่หู ยินดีด้วยครับ Let No Man Put Asunder (2010)
It hasn't weakened my belief as to why I'm here or my commitment to my mission.มันไม่ใช่ความอ่อนแอของฉัน N เชื่อว่าทำไมฉันต้องอยู่ที่นี่ หรือมันเป็นการมอบหมายภารกิจ All the Way (2010)
No, no. This is an important assignment.ไม่ค่ะ ไม่ นี่เป็นการมอบหมายงานสำคัญ Pulling Strings (2012)
Study them, and when you're done, contact myself or Agent Kirkland for your assignments.ศึกษามันซะ และตอนที่พวกคุณทำเสร็จแล้ว ให้ติดต่อฉันหรือเจ้าหน้าที่เคิร์กแลนด์ เพื่อรับการมอบหมายหน้าที่ Red Sails in the Sunset (2012)
He don't look like much, but he's a dog with a bone when he gets an assignment.เขาดูไม่เหมือนมาก แต่เขาเป็นสุนัข กับกระดูกเมื่อ เขาได้รับการมอบหมายRunner Runner (2013)
Well, if he pulled an assignment in Africa, that would be off the record.แล้ว ถ้าเขาถูกถอดจากการมอบหมายในอาฟริกา นั่นน่าจะไม่อยู่ในรายงาน The Corpse on the Canopy (2013)
The phone's been disconnected, and Padma's already been assigned a new contact.โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้เลย พัดม่าเพิ่งจะได้ได้รับ การมอบหมายจากคนอื่น Retribution (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi khwām rapphitchøp) EN: delegation of responsibility   
การมอบหมายงาน[n. exp.] (kān møpmāi ngān) EN: delegation of work   
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi amnāt) EN: delegation of powers   
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[n. exp.] (kān møpmāi amnāt nāthī) EN: delegation of authority   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assignment[N] การมอบหมาย, Syn. designation, authorization, nomination
deputation[N] การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน, See also: การมอบหมายให้, การให้อำนาจ
devolution[N] การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
recommitment[N] การส่งพิจารณาอีกครั้ง, See also: การมอบหมายให้ใหม่
recommittal[N] การส่งพิจารณาอีกครั้ง, See also: การมอบหมายให้ใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
委託[いたく, itaku] (n) การมอบหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top