ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpertly

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpertly-, *inexpertly*, inexpert
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inexpertly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inexpertly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpert[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, amateurish, unqualified, Ant. professional

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you know, gentlemen, Mr. Luchresi is without doubt the foremost wine taster in the civilised world today.Wie Ihnen bekannt ist, ist Mr. Luchresi zweifellos der führende Weinexperte der Welt. Tales of Terror (1962)
I'm no hand for wine, but my buddies said it was very tasty.Ich bin kein Weinexperte, aber meine Kumpel sagten, er schmecke sehr gut. The Hero (1977)
He's a tennis player and an antique connoisseur and a wine expert, and he's probably gorgeous, right, with graying temples and the aquiline profile.Er ist Tennisspieler, Antiquitätenkenner, Weinexperte und sieht sicher fantastisch aus mit ergrauten Schläfen und Adlerprofil. Stardust Memories (1980)
Then the medical experts and their evidence.Dann die Medizinexperten und deren Beweise. A Civil Action (1998)
What's that? - It's a sort of licensed wine expert.- Das ist ein diplomierter Weinexperte. A Good Year (2006)
Here's Philippe, my wine steward.Man trinkt sie zu Geflügel. - Das ist Philippe, mein Weinexperte. Student Services (2010)
No, I'd rather leave the testing to a medical expert.Nein, ich überlasse den Test lieber einem Medizinexperten. Clear Eyes, Fae Hearts (2015)
Medical expert.Medizinexperte. Clear Eyes, Fae Hearts (2015)
Gail, you're our medical expert.Gail, du bist unsere Medizinexpertin. Crickets (2015)
- Medical expert, hardly.Medizinexpertin, wohl kaum. Crickets (2015)
You don't need consent when you operate out of a cave!Ich bin kein Medizinexperte, aber ihr braucht meine Einwilligung, bevor ihr mein Gesicht entfernt! That's Sooo Rob (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืออ่อน[ADJ] unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai definition: มีความสามารถน้อย
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ
อ่อนหัด[V] be inexperienced, See also: be inexpert, be green, Ant. ช่ำชอง, Example: คุณยังอ่อนหัดในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpert (j) ˈɪnˈɛkspɜːʳt (i1 n e1 k s p @@ t)
inexpertly (a) ˈɪnˈɛkspɜːʳtliː (i1 n e1 k s p @@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeübtheit {f}inexpertness [Add to Longdo]
unerfahreninexpert [Add to Longdo]
unfachmännischinexpert [Add to Longdo]
ungeschickt; ungübt {adv}inexpertly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
素人目[しろうとめ, shiroutome] (n) inexpert or untrained eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpertly
   adv 1: in a crude and unskilled manner; "an inexpertly
       constructed lean-to" [syn: {artlessly}, {crudely},
       {inexpertly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top